изход

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

 

 

=======================================================

 

13.12.2016г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

        медицински  сестри;

        акушерки;

        медицински лаборанти;

        рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 900 1 200 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор Човешки ресурси. Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1. Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

 

=======================================================

 

 

17.09.2016г.

УМБАЛ Света Анна София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

1.Старша акушерка  - Отделение по акушерство и гинекология;

2.Старша акушерка -  Родилен блок с родилна и операционна зала - Отделение по акушерство и гинекология;

3.Старша медицинска сестра Отделение по гастроентерология Клиника по вътрешни болести;

4.Старша медицинска сестраОтделение по ендокринология и болести на обмяната Клиника по вътрешни болести;

5.Старша медицинска сестраОтделение по обща кардиология Клиника по вътрешни болести;

6.Старша медицинска сестраОтделение по вътрешни болести Клиника по вътрешни болести;

7.Старша медицинска сестра Първо отделение Клиника по ортопедия и травматология;

8.Старша медицинска сестра Второ отделение Клиника по ортопедия и травматология;

9.Старша медицинска сестра операционни зали -  Клиника по ортопедия и травматология;

10.Старша медицинска сестра Отделение за интензивно лечение - Клиника по кардиохирургия;

11.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по кардиохирургия;

12.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по хирургия;

13.Старша медицинска сестра Първо отделение Клиника по неврохирургия;

14.Старша медицинска сестра Второ отделение Клиника по неврохирургия;

15.Старша медицинска сестра Операционни зали Клиника по неврохирургия;

16.Старша медицинска сестра Клиника по урология;

17.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по урология;

18.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по лицево-челюстна хирургия;

19.Старша медицинска сестра Клиника по очни болести;

20.Старша медицинска сестра Операционни зали -  Клиника по очни болести;

21.Старши рентгенов лаборант Клиника по образна диагностика.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалността Управление на здравните грижи.

2.Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, акушерка, мед.лаборант, рентгенов лаборант/ - не по-малко от 5 /пет/ години.

3. За кандидатите за длъжността Старша мед.сестра на ОИЛ към Клиника по кардиохирургия трудов стаж не по-малко от 5 години в специализирана структура за интензивно лечение.

ІІ.Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект: Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ.

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

 

    ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-          проект;

-          заявление за участие;

-          професионална автобиография;

-          ксерокопие на документи за завършено образование;

-          препис-извлечение от трудова книжка;

-          трудова характеристика;

-          медицинско свидетелство заверено от психодиспансер;

-          свидетелство за съдимост;

-          удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси, в срок до 17.10.2016 г.

Тел. за връзка 9759121.

 

=======================================================

27.06.2016г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

        медицински  сестри;

        акушерки;

        медицински лаборанти;

        рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 900 1 200 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор Човешки ресурси. Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1. Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

=======================================================

17.06.2016г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи Лекар, член на ТЕЛК.

ИЗИСКВАНИЯ: Призната специалност по Ортопедия и травматология или Хирургия и не по-малко от 5 години трудов стаж по медицина.

Кандидатите да представят следните документи: Автобиография,  копие от диплом за завършено  висше медицинско образование и придобита специалност, удостоверение за членство в БЛС. Документите се подават в сектор Човешки ресурси  в срок до 01.07.2016 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1 Тел. за връзка:  02 9759121.

 

=======================================================

11.04.2016г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи Медицински регистратори - 5 бр. в Сектор Болнична регистратура с денонощен режим на работа.

 

Изисквания към кандидатите: Специалност Медицинска сестра/акушерка, компютърна грамотност. Трудов стаж като медицински регистратор/секретар и работа с БИС са предимство

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за завършено образование, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БАПЗГ.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване

Документите се подават в сектор Човешки ресурси,  в срок до 25.04.2016 г.

Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1.

Тел. за връзка 9759325, 9759121.

=======================================================

05.04.2016г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи 4 рентгенови лаборанти за Клиника по образна диагностика в  лечебното заведение.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси,  в срок до 03.05.2016 г.

Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1.

Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

=======================================================

25.03.2016г.

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи анестезиологични и реанимационни медицински сестри в Клиника по кардиохирургия.
Документите се подават в сектор Човешки ресурси в срок до 08.04.2016 г.
Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1
Тел. за връзка: 02 9759325.

=======================================================

25.03.2016г.

УМБАЛ Света Анна София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за заемане на  длъжностите:

Кликни тук за повече информация

=======================================================

08.02.2016г.

УМБАЛ Света Анна София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за заемане на  длъжността Главна медицинска сестра Директор Здравни грижи:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Образователно квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността Управление на здравните грижи.

2. Кандидатите да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

3. Трудов стаж по специалността Управление на здравните грижи не по малко от 10 години в Многопрофилна болница за активно лечение.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : Управление и организация на здравните грижи в МБАЛ.

 По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн. добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн. добър  4.50

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-    проект

-         заявление за участие;

-         професионална автобиография;

- ксерокопие на дипломите за завършено образование по специалностите Медицинска сестра и Управление на здравните грижи, свидетелства и сертификати;

-         препис-извлечение от трудова книжка;

-         трудова характеристика;

-         свидетелство за съдимост;

- Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси  в срок до 07.03.2016 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1

Тел. за връзка   9759121.

   

=======================================================

04.09.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

- Старша мед.сестра - Първо отделение - КВБ;

- Старша мед.сестра Клиника по хирургия;

- Старша мед.сестра -  Неврохирургична клиника;

- Старша мед.сестра -  Клиника по урология;

- Старша мед.сестра -  Клиника по ортопедия и травматология;

- Старша акушерка   -   Родилно отделение;

-  Старша мед.сестра - Очна клиника;

- Старша мед.сестра -  Отделение за интензивно лечение ККХ;

- Старши лаборант   -  Отделение по клинична патология.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:   

1.  Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалността Управление на здравните грижи.

2.    Трудов стаж по специалността не по-малко от 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ.  

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50

 

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-         заявление за участие;

-         професионална автобиография;

-         ксерокопие на диплома за завършено образование;

-         препис-извлечение от трудова книжка;

-         трудова характеристика;

-         свидетелство за съдимост;

-         проект;

-         Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи.   

        Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния. Документите се подават в сектор Човешки ресурси  в срок до 05.10.2015 г. вкл. Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1 Тел. за връзка    9759325; 9759121.

 

 

=======================================================

27.08.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

1.Началник   Клиника по ортопедия и травматология;

2.Началник   Очна клиника.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност  по профила на клиниката, клиничен опит.

 

ІІ.Конкурсът ще се проведе на дава етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект:

"Медицинска и икономическа ефективност на клиниката /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение/. Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на  учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката."

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50.

 ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- проект;

- заявление за участие;

- професионална автобиография;

- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, свидетелства, сертификати;

- препис-извлечение от трудова книжка;

- трудова характеристика;

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство заверено от психодиспансер;

- списък на публикациите;

- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в отдел Човешки ресурси до 25.09.2015 г. включително.

Тел. за връзка 9759121.

=======================================================

12.08.2015г.

 

 УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи медицински  сестри за:

- Клиника по вътрешни болести - Първо отделение.

- Клиника по вътрешни болести Второ отделение

- КАИЛ

- Клиника по Лицево - челюстна хирургия и Оторино ларингология

- Клиника по нервни болести

- Отделение по хемодиализа

Месечно трудово възнаграждение 900 1 200 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Кандидатите да представят професионална автобиография и диплом за завършено образование.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси.

Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1.

Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

=======================================================

29.07.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, обява вакантна длъжност за Лекар, специализант по кардиология във Второ отделение на Клиника по вътрешни болести.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават  в срок до 12.08.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

=======================================================

01.07.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, обява вакантна длъжност  за Лекар, специализант по лицево-челюстна хирургия в КЛЧХ и ОРЛ.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование,  удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават  в срок до 15.07.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

=======================================================

10.06.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1. Двама Лекари, акушерство и гинекология в Акушеро-гинекологична клиника.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ : Придобита специалност по Акушерство и гинекология.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават  в срок до 06.07.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

=======================================================

10.06.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1.     Лекар, ендокринология и болести на обмяната   в Първо отделение на Клиника по вътрешни болести.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ : Придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната и сертификат Eхография на щитовидната жлеза.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в  срок до 24.06.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21.

=======================================================

09.06.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на

 труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

1.Началник   Клиника по кардиология;

2.Началник   Клиника по кардиохирургия;

3.Началник Отделение по инфекциозни болести;

4.Началник Отделение по хемодиализа;

5.Началник Отделение по клинична патология.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

По т.1 и т. 2 - Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност  по профила на клиниката, клиничен опит.

По т.3, т.4 и т.5 - Висше медицинско образование и призната специалност  по профила на отделението, клиничен опит.

 

ІІ.Конкурсът ще се проведе на дава етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект:

Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение/. Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на  учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението.

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- проект;

- заявление за участие;

- професионална автобиография;

-ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, свидетелства, сертификати;

-  препис-извлечение от трудова книжка;

- трудова характеристика;

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство заверено от психодиспансер;

- списък на публикациите;

- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в отдел Човешки ресурси  до 07.07.2015 г. включително.

 

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-93-25, 02 975-91-21.

 

=======================================================

27.05.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи Медицински сестри в:

-   Клиника по анестезиология и интензивно лечение;   

-   Клиника по вътрешни болести Второ отделение;

-   Клиника по нервни болести;  

                

Кандидатите  да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за завършено   образование по специалността Медицинска сестра,  копие от трудова книжка, сертификати,  удостоверение за членство в БАПЗГ.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 08.06.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-93-25, 02 975-91-21.

 

=======================================================

08.04.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, търси да назначи Юрисконсулт  в  Отдел  Обществени  поръчки и договори,

ИЗИСКВАНИЯВисше юридическо  образование, отлична компютърна грамотност WORD, EXCEL и др. Трудов стаж като Юрисконсулт  е предимство.

Кандидатите да представят следните документи: Заявление, професионална автобиография /CV/, ксерокопие на диплом за висше образование, копие от трудова книжка.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 04.05.2015 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1.

За справки тел.02/9759121.

 

=======================================================

08.04.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1. Медицински регистратори 2 броя  в Сектор Болнична регистратура, с денонощен режим на работа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Специалност Медицинска сестра/Акушерка, компютърна грамотност. Трудов стаж като медицински регистратор/секретар и работа с  БИС са предимство.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за завършено образование,  сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БАПЗГ.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 04.05.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 975-91-21

 

=======================================================

11.03.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, анулира публикуваната обява във вестник  Форум Медикус бр.6 от 16.02.2015 г. и списание Български лекар бр.1-28.ІІ.2015 г. за обявен конкурс за заемане на длъжностите Началник клиники, поради допусната техническа грешка в Раздел І. Изисквания към кандидатите.

Нова обява за заемане на длъжностите Началник клиники ще бъде публикувана  допълнително.

=======================================================

17.02.2015г. АНУЛИРАНА

 

УМБАЛ Света Анна- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

Началник   Клиника по кардиология;

Началник   Клиника по кардиохирургия;

Началник   Неврохирургична клиника;

Началник  Клиника по акушерство и гинекология;

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност  по профила на клиниката.

2. Да  не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ІІ.Конкурсът ще се проведе на дава етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект:

Медицинска и икономическа ефективност на клиниката /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение/. Устройство, дейност и вътрешен ред на клиниката. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството. Организация и ръководство на  учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката.

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50

 

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

- проект;

- заявление за участие;

- професионална автобиография;

- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация,свидетелства, сертификати;

- препис-извлечение от трудова книжка;

- трудова характеристика;

- свидетелство за съдимост;

- медицинско свидетелство заверено от психодиспансер;

- списък на публикациите;

- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в отдел Човешки ресурси до 17.03.2015г

Тел. за връзка 9759121.

=======================================================

10.02.2015г.

 

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1.Заместник Началник клиника в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина

2.Лекар, физикална и рехабилитационна медицина в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Придобита специалност по Физикална и рехабилитационна медицина,  удостоверение за завършен курс или програма за допълнителна квалификация за упражняване на Високоспециализирани дейности, съгласно изискванията на Медицински стандарт  по Физикална и рехабилитационна медицина.

Кандидатите  да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, удостоверения, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в отдел Човешки ресурси до 23.02.2015г

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

 

=======================================================

27.01.2015г.

УМБАЛ Света Анна - София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

- Старша мед.сестра операционни зали Неврохирургична клиника;

- Старша мед.сестра операционни зали Клиника по урология;

- Старша мед.сестра операционни зали - Клиника по ортопедия и травматология;

- Старша акушерка родилна зала Родилно отделение;

- Старша акушерка операционна зала Гинекологично отделение;

- Старша мед.сестра операционни зали Очна клиника;

- Старша мед.сестра операционни зали КЛЧХ и ОРЛ;

- Старша мед.сестра операционни зали  - Клиника по хирургия;

- Старша мед.сестра  - операционни зали - Отделение по кардиохирургия ККХ;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.     Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалността Управление на здравните грижи.

2.     Трудов стаж по специалността /операционна медицинска сестра, акушерка/ не по-малко от 3 /три/ години.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : Управление на здравните грижи в Операционни  зали на клиника/отделение на УМБАЛ.

 По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50

 

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-         заявление за участие;

-         професионална автобиография;

-         ксерокопие на диплома за завършено образование;

-         препис-извлечение от трудова книжка;

-         трудова характеристика;

-         свидетелство за съдимост;

-         проект;

- Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

   Документите се подават в сектор Човешки ресурси до 24.02.2015 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1

Тел. за връзка    9759325; 9759121.

=======================================================

19.01.2015г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1.     Двама Лекари в Спешно отделение.

ИЗСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Придобита специалност  и трудов стаж  в Спешно отделение са предимство.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 02.02.2015 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 975-91-21

 =======================================================

29.09.2014г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

-Старша мед.сестра -  Очна клиника;

-Старши рехабилитатор Клиника по физикална и рехабилитационна медицина;

-Старша мед. сестра Операционни зали - Отделение по кардиохирургия - ККХ;

-Старша мед.сестра -  Отделение за интензивно лечение - ККХ;

-Старши лаборант Отделение по клинична патология.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалността Управление на здравните грижи.

2.Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, мед.лаборант, рехабилитатор/ не по-малко от 5 /пет/ години.

3.За кандидатите за  длъжността Старша мед.сестра на ОИЛ към Клиника по кардиохирургия,  трудов стаж не по-малко от 5 години в специализирана структура за интензивно лечение.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ.

 По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.5

 

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-заявление за участие;

- професионална автобиография;

- ксерокопие на диплома за завършено образование;

- препис-извлечение от трудова книжка;

-трудова характеристика;

-свидетелство за съдимост;

-проект;

-Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

  

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси  до 28.10.2014 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1

Тел. за връзка    9759325; 9759121.

 

    =======================================================

 

05.09.2014г.

 

1.     Двама Лекари, неврохирургия в Неврохирургична клиника.

2.     Двама Лекари, кл.хематология    в Първо отделение на Клиника по вътрешни болести.

3.Две операционни медицински сестри в Неврохирургична клиника.

4. Медицински сестри в Клиника по вътрешни болести.

 ИЗСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ПО Т.1: Придобита специалност по Неврохирургия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ПО Т.2: Придобита специалност по Клинична хематология.

Кандидатите по т.1 и т.2  да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Кандидатите по т.3 и т.4   да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за завършено  образование, копие от трудова книжка и удостоверение за членство в БАПЗГ.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 19.09.2014 г. включително, в сектор Човешки ресусрси.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

     =======================================================

15.08.2014г.

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи:

1.     Лекар в Неонатологично отделение.

ИЗСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Придобита специалност по Неонатология и/или Педиатрия и минимум 1 година трудов стаж в Неонатологично отделение.

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси до 29.08.2014г.вкл.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1, тел. 02 975-91-21

 

=======================================================

18.06.2014г.

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи:

1.     Двама Лекари, гастроентерология в Първо отделение на Клиника по вътрешни болести.

2.    Двама Лекари, ендокринология и болести на обмяната   в Първо отделение на Клиника по вътрешни болести.

3.  Двама шофьори в сектор Транспорт.

 ИЗСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ПО Т.1: Придобита специалност по Гастроентерология и диететика и свидетелство за правоспособност  по Конвенционална гастроентестинална ендоскопия с биопсия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ПО Т.2: Придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  ПО Т.3: Да притежават средно образование и свидетелство за управление на МПС категория С.

Кандидатите по т.1 и т.2  да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Кандидатите по т.3  да представят следните документи: заявление, автобиография CV, ксерокопие на диплом за завършено средно образование, копие от трудова книжка и свидетелство на управление на МПС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават до 01.07.2014 г.

За справки: гр.София ул.Димитър Моллов № 1,

тел. 02 975-91-21

 

=======================================================

   

изход