изход

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи

 

 

 

==================================================================

 

11.01.2018г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

    медицински  сестри;

    акушерки;

    медицински лаборанти;

    рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 1000 1300 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор Човешки ресурси. Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1. Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

==================================================================

 

30.05.2017г.

 

УМБАЛ Света Анна - София АД, търси да назначи Лекар, вътрешни болести и Лекар, нефрология в Отделение по диализно лечение.

ИЗИСКВАНИЯ: Призната специалност по Вътрешни болести и Нефрология.

Кандидатите да представят следните документи: Автобиография,  копие от диплом за завършено  висше медицинско образование и придобита специалност, удостоверение за членство в БЛС.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси  в срок до  16.06.2017г.

Адрес за контакт: гр.София ул.Димитър Моллов № 1

Тел. за връзка:  02 9759121.

 

==================================================================

 

06.03.2017г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

    медицински  сестри;

    медицински лаборанти;

    рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 900 1 200 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор Човешки ресурси. Адрес за контакт: гр.София, ул. Димитър Моллов № 1. Тел. за връзка 9759121, 9759325.

 

==================================================================

 

01.03.2017г.

УМБАЛ Света Анна София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

1. Началник Първо отделение той и Отговорник операционни зали - Клиника по хирургия;

2. Началник Второ отделение той и Стационар - Клиника по хирургия;

3. Началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение;

4. Началник Отделение Клинична лаборатория;

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :

1.Висше медицинско образование и призната специалност  по профила на отделението, клиничен опит.

По т.3 Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката, за която кандидатстватат.

ІІ.Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект: Медицинска и икономическа ефективност на клиниката /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката/отделението. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството.

По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-     проект;

-     заявление за участие;

-     професионална автобиография;

-    ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование и призната специалност, хабилитация, свидетелства, сертификати;

-    препис-извлечение от трудова книжка;

-    трудова характеристика;

-    свидетелство за съдимост;

-    медицинско свидетелство заверено от психодиспансер;

-    списък на публикациите - задължително за длъжността по т.3;

-    удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси в  срок до 29.03.2017 г.

Тел. за връзка 9759121.

гр.София, ул.Димитър Моллов № 1

 

03.02.2017г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, търси да назначи Ръководител вътрешен одит.

Изисквания към кандидатите:

1.Висше образование и придобита образователно-квалификационна степен магистър

2.Най-малко 3 години трудов стаж в областта на вътрешния и външния одит.

3.Да притежава сертификат вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.

Кандидатите представят следните документи: CV /автобиография/, копие от диплом за завършено висше образование магистър, Свидетелство за съдимост, копие от Сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор или Сертификат за международен вътрешен одитор, копие от трудова книжка.

Документите се подават в Човешки ресурси в  срок от 16.02.2017 г.     

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Димитър Моллов №1.       

За връзка тел.02 9759 121

==================================================================

 

09.01.2017г.

 

УМБАЛ Света Анна София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите:

1.Старша акушерка  - Отделение по акушерство и гинекология; 2.Старша акушерка -  Родилен блок с родилна и операционна зала - Отделение по акушерство и гинекология;

3.Старша медицинска сестра Отделение по гастроентерология Клиника по вътрешни болести;

4.Старша медицинска сестраОтделение по ендокринология и болести на обмяната Клиника по вътрешни болести;

5.Старша медицинска сестра Първо отделение Клиника по ортопедия и травматология;

6.Старша медицинска сестра Второ отделение Клиника по ортопедия и травматология;

7.Старша медицинска сестра операционни зали -  Клиника по ортопедия и травматология;

8.Старша медицинска сестра Отделение за интензивно лечение - Клиника по кардиохирургия;

9.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по кардиохирургия;

10.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по хирургия;

11.Старша медицинска сестра Второ отделение Клиника по неврохирургия;

12.Старша медицинска сестра Операционни зали Клиника по неврохирургия;

13.Старша медицинска сестра Клиника по урология;

14.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по урология;

15.Старша медицинска сестра Операционни зали - Клиника по лицево-челюстна хирургия;

16.Старша медицинска сестра Клиника по очни болести;

17.Старша медицинска сестра Операционни зали -  Клиника по очни болести;

18.Старши рентгенов лаборант Клиника по образна диагностика.

 

              І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър по специалността Управление на здравните грижи. 2.Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, акушерка, мед.лаборант, рентгенов лаборант/ - не по-малко от 5 /пет/ години. 3. За кандидатите за длъжността Старша мед.сестра на ОИЛ към Клиника по кардиохирургия трудов стаж не по-малко от 5 години в специализирана структура за интензивно лечение.

 

              ІІ.Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2.Защита и събеседване по проект: Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ Света Анна - София АД. По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

 

    ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 -    проект;

 -    заявление за участие;

 -    професионална автобиография;

 -    ксерокопие на документи за завършено образование;

-     препис-извлечение от трудова книжка;

-     трудова характеристика;

-     медицинско свидетелство

-     заверено от психодиспансер;

-     свидетелство за съдимост;

-     удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

 

Документите се подават в сектор Човешки ресурси в срок до 07.02.2017 г. Тел. за връзка 9759121.

 =======================================================

 

АРХИВ до 31-12-2016г.

   

изход