Д-р Ангел Гошов (Лекар-специализант по нервни болести)

Д-р Ангел Гошов

От 1.07.2013г. – понастоящем –специализант по нервни болести към МУ – София.

2004-2010г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр.Плевен.