Д-р Стефан Петров, Ph. D. (Началник на отделние по клинична патология)

Д-р Стефан Петров, Ph. D.

Дата и място на раждане: 13. 07. 1957г, гр. Габрово
Семейно положение: разведен с една дъщеря
Средно образование: 1973-1975 г Априловска гимназия със златен медал
Военна служба: 1975-1977 г. – редовна военна служба в поделение 80740 гр. В. Търново
Висше образование: 1977-1983 г. Висш медицински институт Плевен; успех
от семестриалните изпити Отличен 5.55, от държавните Мн.Добър 4.83
(дипл. № 000557).
Кръжочна дейност в катедрата по хематология при медицински
институт Плевен
Чужди езици писмено и говоримо английски (A2; B1, B2 нива – Oxford – ИЧС), руски
Трудов стаж 33 години, 10 мес. 24 дни (към дата 21.08.2015), от тях 7 години 4 мес. като ординатор, а по-късно и завеждащ отделение по патологоанатомия при бивша ОРБ “Д-р Тота Венкова” гр. Габрово, 2 г. 6 мес. като асистент по патологоанатомия в катедрата по патология на медицински институт в София, останалите 23 г. 10 мес.- като завеждащ /по-късно началник/ отделение клинична патология при първоначално ОРБ “Д-р Рачо Ангелов”, а по-късно МБАЛ “Св. Анна” София АД - Университетска – Младост 1, гр. София.
1983-1989 г. ординатор в отделение по патологоанатомия, гр. Габрово
1989-1991 г. Завеждащ отделение патологоанатомия, гр. Габрово
1991-1993 г. асистент в катедрата по патологоанатомия, МИ – София
1992 г. старши асистент
1994 г. началник.(завеждащ) отделение клинична патология при бивша ОРБ “Д-р Рачо Ангелов”, София Младост 1 и настояща МБАЛ “Св. Анна” София - Университетска
Кандидатска дисертация:
1992 “Гониометрия на цитологичен материал от четкова биопсия при язвени промени на стомаха” защитих пред СНС по нормална и патологична морфология при ВАК
Специализации
1988 г. специалност по патологоанатомия – дипл. № 33292
1992 г. EHPSG Workshop – 30 – 31 октомври, Прага, Чехословакия
2013 г. ESCOP – GIT Pathology – 25-27 april, Belgrade
1994 – 1997 г.Ежедневна специализация в туморна патология при Проф. Р. Райчев, д.м.н., консултант при отделението по патология при предишни ОРБ “Д-р Рачо Ангелов” и ОРБ “Св. Анна” /настояща МБАЛ “Св. Анна” София АД - Университетска
2000 г. Brainbench online MASTER Certificate for MEDICAL TERMINOLOGY
2002 г. Сертификат за проведено обучение по болнично управление – 18 – 29 март, 2002 г. (50 лекционни часа) по ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БОЛНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДНИЯ ПЕРСОНАЛ НА МБАЛ “Св. Анна”, София на AGENCA ESPAŇOLA DE COOPERATION INTERNATIONAL и НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, към МЗ.
2002 г. Удостоверение на съвета за продължителна медицинска квалификация при СНМДБ с оценка 7 кредита – VII национален конгрес по патология: 4-5 октомври, 2002 г., София.
2013 г. ESCOP – GIT Pathology – 25 – 27 април – Белград, Сърбия
Преподавателска дейност:
1991–1993 г.практически занятия със студенти медици, стоматолози по обща и специална патологична анатомия ( общ хорариум: 751 часа) – справка Изх. № 91/19.03.2002г. на катедра по обща и клинична патология – МБАЛ “Александровска”.
практическия изпит по патологоанатомия и тестово изпитване
Старши асистент – две години в МИ – София
2005 – 2015 г. хоноруван преподавател НСА – лектор – обща и специална патология – студенти І , ІІ курс и СДК с провеждане на съответния изпит
Трудове: книга: 1 (BUL – ENGL) – ISBN: 954-90789-3-0
с програмна дискета към книгата на демо версия на “DIAKARZ-HELPI1.01” (BUL – ENGL)

“Практическо ръководство за морфологична диагностика на Helicobacter pylori / Morphological diagnosis of Helicobacter pylori practical Guidelines” – Sofia, Valdex Ltd., 2002.
участие в монография: КОЛОПРОКТОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, 2012, под редакцията на Проф. Н. Яръмов, изд. Лице, 2012, 329 – 337 стр. и 329 – 347 стр.
Публикации Към дата 06. 07. 2015 г. - 92, от които 35 - публикувани в чужбина (от тях – 11 имат импакт фактор, 57 - в български списания и сборници от научни форуми (32 в списания - от тях – 27 статии и 5 резюмета, 30 в сборници, а също и 6 копия от презентации, вкл. 1 бр. мултимедиа), 2 online на сайта на www.gastro-hep.com и на www.pharma-transfer.com (допълнение 3 ). На 27 от тях - първи автор. Пръв у нас сайт, посветен на Helicobacter pylori, изработен през 1998 г. и просъществувал до 2000 г. : http://helicobgsp.cjb.net . По настоящем – IT на обновения сайт на БАП: bpa-pathology.com.
Импакт фактор Общ 17.1386, индивидуален – 2.703.
Цитирания: към дата 07.01.2004: 72 – 69 в западни , 2 в български списания и форуми, 2 – online/intenet – данни на НАЦИД ( ЦТБ ) служебна бележка 113-00-42 от 25. 11. 2003 г.
Участия в научни форуми:
към дата 20.08.2016: 36 - 5 международни, 15 български с международно участие и 16 национални.
Рационализации, полезни модели: един
“СРЕДСТВО ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА HELICOBACTER PYLORI ПРИ ОЦВЕТЯВАНЕ ПО TROWELL” – патентно ведомство на република България, удостоверение № 202/30.07.1998г. Научни изследвания – основни области:
хематология
1983 като кръжочник под ръководството на Д-р Иван Живков и Доц. Ж. Хаджиева – върху прецизиране на методите за измерване на хемоглобина при агранулоцитозите – в студентски научни сесии – МУ - гр. Плевен
гастропатология
1984-1990 върху цитологичните особености при четкова биопсия на улцерозни промени в стомашната лигавица. Създаване на първия вариант на програмен продукт “DIAKARZ” и на гониометър за прецизиране на промените в покривния епител. Защитена успешно дисертация върху тази тема за степен: кандидат на медицинските науки (1992).
Helicobacter pylori и стомашна патология
1991-1992 съвместна работа с д-р Людмила Боянова, която през 2002г.успешно се хабилитира в катедра микробиология, София и с д-р Нонко Пехливанов, работещ по настоящем в САЩ, както и с лекарите от катедра гастроентерология при ДУБ “Царица Йоанна” по всички въпроси на гастропатологията.
От 1993 Стомашен карцином и Helicobacter pylori
В тази област са повечето му научни приноси
- свързани с дисертационния труд и неговото продължениe, отнасящо се до патология на стомаха;
- върху връзката на стомашната патология и Helicobacter pylori. Създаване на програмен продукт “DIAKARZ-HELPI” за прецизиране и мануално броене на Helicobacter pylori;
- в практическата рутинна дейност – цялата човешка патология.
Членство в научни и съсловни организации:
1988 г Член на Съюза на учените в България, чл. карта 11128, 29.09.1998г.
1994 г. Член на лекарския съюз, чл. карта 03243 от 15.11.1994г.
1995 г. Член на хепато-гастро клуба.
2000 г. Член на Европейската Асоциация по патология
2009 г. IT на Българската Асоциация по патология (БАП)