Доц. Михаил Радионов, д.м. (Началник на клиника)

Доц. Михаил Радионов, д.м.

Образование:
1979г средно образование: «I - ва Гимназия - София»
1987г. висше образование «Медицина» - «МА - София»
1994г. специалност: «Хирургия» - «МУ – София
Специализации:
1996г. - Хепато-билиарна хирургия болница «Grosshadern» Мюнхен, Германия
2004г. - Постоперативни хернии «Universitäts Klinikum Chirurgie» - Фрайбург, Германия
2008г. - Лапароскопска хирургия «Universitäts Klinikum Chirurgie» - Хамбург, Германия
Професионално развитие:
1988г. ординатор хирург в Хирургично отделение на «Общинска Болница» гр. Омуртаг, област Търговище
1991г. ординатор хирург в «Клиника по Обща Хирургия» - ДУБ «Св. Анна» София.
2003г. старши ординатор в «Клиника по Хирургия» при УМБАЛ «Св. Анна» – София, АД
От 2012г. до момента Началник Клиника по Хирургия в УМБАЛ «Света Анна» София - АД

Научно и преподавателско професионално развитие:
115 научни публикации в периодични издания и сборници у нас и в чужбина по различни проблеми в хирургията: лапароскопска хирургия; херниология; колопроктологична хирургия; спешна хирургия; стомашна хирургия; хирургия на жлъчно-чернодробната система и панкреаса; хемороидална болест; и др.
Участие в два авторски колективи на учебници по хирургия
48 участия с доклади и презентации в научни конгреси, конференции, симпозиуми и семинари с международен, национален, регионален и тематичен характер.
2010г. образователна и научна степен: «Доктор по Медицина» - Тема на дисертацията: «Приложение на синтетични мрежи за протезиране на слабинни херниални дефекти - възможности за диференциран и индивидуален подход»
2012г. - присъдена академично звание «Доцент» по научната специалност «Обща хирургия» ВМА - «Катедра по Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология»
От 2013г. – хоноруван „Доцент“ към Катедра по Хирургия „Проф. Ал. Станишев“ при МУ София
лекционна преподавателска дейност на студенти ІV и V курс;
участие в изпитни комисии на студенти по „Медицина“ ІV, V и VІ курс с обучение на български и английски езици;
осем участия в „Научно жури“ за присъждане на образователна и научна степен: «Доктор по Медицина»

Комуникации:
Английски език (писмено и говоримо) – много добре
Немски език (писмено и говоримо) – много добре
Руски език (писмено и говоримо) – добре

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
НА ДОЦ. Д-Р МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ РАДИОНОВ, Д. М.

1. M. Momchilov, D. Djodjeva, M. Radionov. Treatment of the liver metastases. 18th European federation congress of the international college of surgeons; Varna – September 5-8th 1993.
2. М. Момчилов, Д. Джоджева, М. Радионов. Хирургическо лечение на тежката обстипация. Девети национален конгрес по хирургия с международно участие; Плевен 15-17 септември 1994.
3. М. Momchilov, D. Djodjeva, M. Radionov. Rectal cancer. Surgical treatment. XXIX World congress of the the international college of surgeons; London – November 13-16th 1994.
4. М. Momchilov, M. Radionov, D. Djodjeva. Abdominal actinomycosis with atypical localization in the distal part of colon and rectum: report of two cases. Fourth national conference on colo-proctology with international participation; Varna – September 29-30th 1995.
5. Д. Джоджева, М. Радионов. Ендометриоза в цикатрикс след цезарово сечение. Хирургия 1995; 5 : 71-72.
6. M. Radionov, M. Momchilov. Our behavior with the adenovillous tumors of colon sygmoideum and rectum. Fifth national conference on colo-proctology with international participation; Varna – October 2-4th 1997.
7. М. Момчилов, М. Радионов, Г. Германов. Хирургично лечение на хемороидите. VІ Национална конференция по колопроктология; Варна - 23-25 септември 1999.
8. М. Момчилов, М. Радионов, Г. Германов. Хирургично лечение на стомашния рак. Национална конференция с международно участие „Рак на стомаха и хранопровода”; Пловдив – 1-2 юни 2000.
9. Г. Германов, М. Радионов. Пиодермия фистуланс синифика (ПФС). Съобщение на два случая. Хирургия 2000; 56 (1): 69-71.
10. И. Цветков, М. Радионов, Г. Германов, Д. Четрафилов. Място и роля на общопрактикуващия лекар при подбора на пациенти за лапароскопска холецистектомия. Обща медицина 2000; 2 (1): 13-16.
11. Г. Германов, И. Цветков, М. Радионов, Д. Четрафилов. Терапевтични и хирургични проблеми при пациенти с диабетично ходило. Обща медицина 2000; 2 (2): 25-28.
12. Г. Германов, И. Цветков, М. Радионов, Д. Четрафилов. Ректорагия – диференциална диагноза и лечение. Обща медицина 2000; 2 (3): 3-9.
13. И. Цветков, М. Радионов, Г. Германов, Д. Четрафилов. Сравнителни проучвания между ендоскопска „ТЕП” и „свободна от напрежение” пластика при слабинна херния. Хирургия 2001; 57(3-4): 31-33.
14. М. Момчилов, М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия. Остри абсцедиращи парапроктити. Едномоментно оперативно лечение и хирургическа профилактика на хронифицирането им. VІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2001; 1(1): 25. Варна - 04-06 октомври 2001.
15. М. Момчилов, М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия. Остри и хронични парапроктити. Резултати от прилагането на операцията на Thoma Ionescu и конкомитантно оперативно саниране на предразполагащите заболявания. VІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2001; 1(1): 26. Варна - 04-06 октомври 2001.
16. Г. Германов, М. Радионов. Д. Зия. Хемороидална болест. Съвременно хирургично лечение и мястото на операцията на Whitehead. Хирургия 2001; 57(3-4): 34-37.
17. М. Радионов, Г. Германов. Операция при хемороидална болест с кръгов механичен ушивател HCS 33 по метода на Longo. Начални впечатления. Българска хирургия 2002; 2(3): 27-28.
18. M. Radionov. Modern problems of the operative treatment of inguinal hernias in Bulgaria - on The1stSymposium with international participation of the Association of the herniologists of Yugoslavia: “Anatomy, Pathophysiology and Repair of Groin Hernia” – Nish 7th-9th November 2002.
19. М. Радионов, Д. Д. Зия, Г. Германов. Слабинни хернии – диагностика и поведение във всекидневната практика и актуални проблеми на хирургичното им лечение. Обща медицина 2003; 5 (1): 30-36.
20. М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия. Херниите на предната коремна стена във всекидневаната практика. Актуални проблеми на хирургичното им лечение. Обща медицина 2003; 5 (2): 33-39.
21. М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия. Хемороидалната болест в ежедневната практика и съвременни методи на хирургично лечение. Обща медицина 2003; 5 (3): 31-36.
22. Т. Пожарлиев, М. Радионов. Колоректален рак – настояще и бъдеще. Национална конференция – Пампорово 27.06. – 29. 06. 2003г. В сборник „Оценка на тромбо-емболичния риск и профилактика на усложненията с Clexane в колоректалната хирургия”. 2003: 143-149.
23. М. Радионов, С. Петров, И. Цветков, Й. Бирданов. Три синхронно развили се карцинома на фона на хронична лимфолевкоза. Българска хирургия 2003; 3(5): 17-20.
24. М. Радионов, Г. Германов, М. Момчилов. Транскокцигеална ексцизия при вилозни тумори на ректума. VІІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1): 29. Варна – 01-03 октомври 2003.
25. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Д. Д. Зия, Й. Бирданов, Г. Германов. Сравнителен анализ на тромботичните усложнения в колоректалната хирургия преди и след въвеждането на рутинна антитромботична профилактика с Fraxiparine. VІІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1): 16. Варна - 01-03 октомври 2003.
26. С. Ковачев, М. Радионов, С. Тошев, Д. Д. Зия. Спонтанна стеркодекубителна перфорация на колон и ректум. VІІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1): 30-31. Варна - 01-03 октомври 2003.
27. Т. Пожарлиев, М. Радионов, И. Григоров, Г. Германов. О. Томов. Онкологични заболявания на колона и ректума и резултати при хирургическото им лечение преди 25 години и днес. VІІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1): 6. Варна - 01-03 октомври 2003.
28. И. Цветков, Т. Пожарлиев, Й. Благов, М. Радионов. Лапароскопската апендектомия и мястото и в спешната хирургия / собствен осем годишен опит и преглед на литературата/. VІІІ Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1):40. Варна - 01-03 октомври 2003.
29. T. Pojarliev, I. Tzvetkov, J. Blagov, M. Radionov. Laparoscopic repair of traumatic rupture of the left diaphragm cupola with prosthetic mesh. Surg. Endoscopy 2003; 17(4): 660-662.
30. М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия. Транскокцигеална ексцизия при вилозни тумори на ректума. Медицина и фармация 2004; 4(1-2): 8-9.
31. T. Pojarliev, M. Radionov. Koloproktologija – prošlost, sadšašnjost i budućnost – analiza 30- godišnnjeg izkustva. Sastanak hirurga Srbije sa medunarodnim učešćem – Pirot – 16. april 2004.
32. И. Цветков, Т. Пожарлиев, Й. Благов, М. Радионов. Лапароскопско лечение при остър панкреатит. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
33. М. Радионов, Г. Германов, Д. Д. Зия, Й. Благов, О. Димитров. Лапароскопски асистирано стомиране на болни в ІV-ти стадий на онкологични заболявания. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
34. М. Радионов, Т. Пожарлиев, И. Цветков, Г. Германов, О. Димитров, Й. Благов. LVHR – лапароскопска пластика на хернии в областта на предната коремна стена. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
35. Й. Благов, Т. Пожарлиев, И. Цветков, М. Радионов, Б. Петров, В. Пеев. Лапароскопски подход при перфорирала дуоденална язва. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
36. Й. Благов, Т. Пожарлиев, С. Ковачев, М. Радионов, Б. Петров, И. Григоров. Лапароскопско третиране на остра тънкочревна непроходимост. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
37. И. Цветков, Т. Пожарлиев, Й. Благов, М. Радионов, С. Ковачев. Лапароскопската и лапароскопски асистираната апендектомия - мястото и в спешната хирургия. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
38. И. Цветков, Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов. Лапароскопска пластика на големи параезофагеални и диафрагмални хернии с полипропиленово платно. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
39. М. Радионов, Т. Пожарлиев, С. Ковачев, Й. Благов, Й. Бирданов, О. Томов. Single Shot Dose периоперативна профилактика при лапароскопска холецистектомия. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
40. И. Цветков, М. Радионов, Т. Пожарлиев, Д. Зия. Ендоскопска и лапароскопска пластика на слабинни хернии. ІІІ Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 22-24 април 2004г. - Боровец.
41. М. Радионов, С. Ковачев, Д. Д. Зия. Спонтанна стеркодекубитална перфорация на колон и ректум с принос от пет случая. Хирургия 2004; 60(4-5): 60-62.
42. М. Радионов, Т. Пожарлиев, Й. Бирданов, Д. Д. Зия. Сравнителен анализ на тромботичните усложнения в колоректалната хирургия преди и след въвеждането на рутинна антитромботична профилактика с НМХ. Медицина и фармация 2004; 4(3-4): 10-11.
43. Т. Пожарлиев, М. Радионов, А. Петкова, Е. Джигошева. Интраоперативно изследване на микробна флора при възпалителни заболявания на жлъчен мехур и жлъчни пътища. В сборник „ Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение.” Изд. „Медарт” – СУБ 2004; 22-28.
44. М. Радионов, Т. Пожарлиев, И. Цветков, Г. Германов, С. Ковачев, Д. Д. Зия. Периоперативна антибактериална профилактика при операции в протокол на еднодневна хирургия и хирургия с краткосрочен болничен престой. В сборник „Антибактериална терапия на хирургическите инфекции”. Изд. „УМБАЛ – Плевен ЕАД” 2005; 106-112.
45. М. Радионов. Двуслойна ингвинална херниопластика със синтетична мрежа по Trabucco. Обща медицина 2006; 8(2): 25-28.
46. И. Цветков, Т. Пожарлиев, М. Радионов, Д. Цанков. Лапароскопска пластика на хиатални хернии – показания, техника на операция, резултати. ХІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие 5-8 октомври 2006 – София.
47. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Д. Д. Зия, А. Петкова, Г. Германов. Антибиотична монотерапия при тежки интраабдоминални инфекции. Юбилейна научна сесия “45 години Медицински университет Проф. Д-р П. Стоянов – Варна” 12-15 октомври 2006г. – Варна.
48. М. Радионов, Д. Д. Зия, А. Петкова, Г. Германов, Т. Пожарлиев. Протезиране на ингвинални херниални дефекти със синтетична мрежа. Юбилейна научна сесия “45 години Медицински университет Проф. Д-р П. Стоянов – Варна” 12-15 октомври 2006г. – Варна.
49. С. Петров, К. Джупанов, Й. Благов, З. Христова, М. Радионов, Т. Пожарлиев, Н. Стоичкова. Съдови тумори на млечната жлеза у мъжа – 10 годишно наблюдение върху биопсичен материал с демонстрация на рядък случай на ангиосаркома с такава локализация. ІХ Национален конгрес по патология – 2-4 ноември 2006 София.
50. М. Радионов. Ингвинална херниопластика с „динамична саморегулираща се протеза” по Valenti. Висцерална хирургия 2006; 2(2): 51-56.
51. М. Радионов, Г. Германов, И. Цветков, Т. Пожарлиев. Лапароскопска пластика на вентрални хернии. Висцерална хирургия 2006; 2(2): 57-63.
52. Г. Германов, И. Цветков, М. Радионов, Т. Пожарлиев. Лапароскопска пластика при умбиликални хернии – начални впечатления. Хирургия 2006; 59(3): 5-8.
53. М. Радионов, И. Цветков, Г. Германов, С. Ковачев, Т. Пожарлиев. Лапароскопска пластика на диафрагмални хернии с полипропиленова мрежа. Сб. Доклади – ХІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие 5-8 октомври 2006; МЕДАРТ-Издателство на СУБ; 472-6.
54. Г. Германов, М. Радионов, И. Цветков, Т. Пожарлиев. Лапароскопска пластика при вентрални хернии – опитът на една клиника. Сб. Доклади – ХІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие 5-8 октомври 2006; МЕДАРТ-Издателство на СУБ; 638-641.
55. С. Ковачев, М. Радионов, Й. Благов, И. Цветков, Т. Пожарлиев. Лапароскопско третиране на перфорирала препилорична/дуоденална язва. Сб. Доклади – ХІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие 5-8 октомври 2006; МЕДАРТ-Издателство на СУБ; 504-8.
56. Й. Благов, Т. Пожарлиев, Б. Петров, М. Радионов. Поведение и хирургично лечение при бенигнена постхепатална холостаза. Сб. Доклади – ХІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие 5-8 октомври 2006; МЕДАРТ-Издателство на СУБ; 255-8.
57. M. Radionov, S. Petrov, G. Germanov, J. Gloy, M. Momtschilov. Aktinomykose im distalen Abschnitt des Gastrointestinaltraktes. Chir. Praxis 2007; 67(3): 429-35.
58. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Г. Германов. Лапароскопско третиране на заболявания на гастро-езофагеалния сегмент. Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. 17-та Национална научна конференция – София 27-28 април 2007.
59. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Г. Германов. Лапароскопска хирургия при механичен илеус, вентрални и следоперативни хернии. Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. 17-та Национална научна конференция – София 27-28 април 2007.
60. М. Радионов, Д. Зия, Г. Германов, Т. Пожарлиев. Конвенционално протезиране с мрежа на херниални дефекти в областта на мускуло-пектинеалния отвор. Сб. Доклади – „Използване на синтетични мрежи в хирургията на предната коремна стена” - Съюз на учените в България 2007; 49-59.
61. Г. Германов, М. Радионов, Т. Пожарлиев. Лапароскопско протезиране на херниални дефекти на предната коремна стена. Сб. Доклади – „Използване на синтетични мрежи в хирургията на предната коремна стена” - Съюз на учените в България 2007; 118-30.
62. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов, Д. Д. Зия, Б. Петров, И. Григоров, С. Ковачев, О. Томов. Анализ и съпоставяне на резултатите при хирургичното лечение на КРК преди 30 години и сега. Scripta Scientifica Medica 2007; 39: 221-5.
63. М. Радионов, Г. Германов, Т. Пожарлиев. Еднодневна хирургия в университетска клиника. Българска медицинска практика 2008; 6(1): 14-15.
64. И. Григоров, М. Радионов, Й. Благов, Д. Д. Зия, Т. Пожарлиев. Нашият опит при лечението на хроничния фистулозен парапроктит с автоложно фибриново лепило. Висцерална хирургия 2008; 4(1): 24-9.
65. М. Радионов, Д. Д. Зия. Затлъстяване, хирургия и Диоген. Българска медицинска практика 2008; 6(5): 30-2.
66. М. Радионов, Й. Благов, Д. Д. Зия, Т. Пожарлиев. Висока честота на колонизация с Candida species при перфорирали дуоденални и стомашни язви. Висцерална хирургия 2008; 4(3): 119-123.
67. Й. Благов, М. Радионов, С. Ковачев, Д. Зия, Б. Петров, И. Григоров, О. Томов, Т. ПОЖАРЛИЕВ. Лапароскопски подход при тънкочревна непроходимост. ІV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 15-17 май 2008г. - Варна.
68. Й. Благов, М. Радионов, Б. Петров, С. Ковачев, Д. Зия, И. Григоров, О. Томов, Т. ПОЖАРЛИЕВ. Релапароскопия при диагностициране и лечение на усложненията след лапароскопска холецистектомия. ІV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 15-17 май 2008г. - Варна.
69. М. Радионов, Й. Благов, Г. Германов, Д. Зия, О. Томов, Т. ПОЖАРЛИЕВ. Лапароскопско протезиране на херниални дефекти на диафрагмата и предната коремна стена. ІV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие - 15-17 май 2008г. - Варна.
70. М. Радионов, Й. Благов, И. Сечанов. Мезентериална исхемия и инфаркт на червата. Българска медицинска практика 2008; 6(9): 12-14.
71. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов. Възможности на релапароскопията и лапароскопията в диагностиката и третирането на постоперативни усложнения. Сб. Доклади – “ХVІ Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията 16-19 октомври 2008г. Пловдив” МЕДАРТ-Издателство на СУБ; София 2008; 502-507.
72. М. Радионов, Т. Пожарлиев, Г. Германов, И. Григоров. Анализ и съпоставяне на резултатите при хирургичното лечение на тумори на колон и ректум преди 25 години и сега. Медицина и фармация 2008; 39: 12-14.
73. М. Радионов, Т. Пожарлиев. История на ендоскопията и лапароскопската хирургия. В “Ръководство по хирургия с атлас том ХV – Лапароскопска хирургия” . АИ “Професор Марин Дринов”- София 2008; 9-17.
74. М. Радионов, Т. Пожарлиев. Лапароскопска хирургия при хернии на диафрагмата и гастро-езофагеална рефлуксна болест. В “Ръководство по хирургия с атлас том ХV – Лапароскопска хирургия” . АИ “Професор Марин Дринов”- София 2008; 152-171.
75. М. Радионов, Г. Германов. Тригодишен опит с конвенционални операции в протокол на еднодневна хирургия. Медицина и фармация 2008; 40: 8-9.
76. М. Радионов, Д. Д. Зия. Хирургическо лечение и профилактика на хронифицирането на абсцедиращите парапроктити. Спешна медицина 2008; 15(3): 89-91.
77. М. Радионов. Приложение на синтетични мрежи за протезиране на слабинни херниални дефекти – литературен обзор. Висцерална хирургия 2009; 5(1): 29-45.
78. Й. Благов, Д. Д. Зия, М. Радионов, И. Сечанов, Т. Пожарлиев. Обем на хирургичната резекция и изход от лечението при болни с локално авансирал първичен колоректален карцином. Scripta Scientifica Medica 2009; 41(3): 257-60.
79. К. Василев, П. Иванов, Г. Гърбев, М. Радионов. Възможности на лапароскопската хирургия при рак на стомаха – начален опит. Сб. Доклади – “ХVІІ Национална конференция по хирургия – Онкологична хирургия – Съвременен стандарт 23-26 април 2009г. Шумен” МЕДАРТ-Издателство на СУБ; София 2009; 184-194.
80. К. Василев, П. Иванов, Г. Гърбев, М. Радионов. Лапароскопска колоректална онкологична хирургия. Сб. Доклади – “ХVІІ Национална конференция по хирургия - Онкологична хирургия – Съвременен стандарт 23-26 април 2009г. Шумен” МЕДАРТ-Издателство на СУБ; София 2009; 323-337.
81. М. Радионов, Т. Пожарлиев Тънкочревен илеус - диагностика и съвременни методи за лечение. Национална конференция “Дни на спешната хирургия” - Велинград 28-30 май 2009г.
82. Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов, О. Томов, А. Симеонов, И. Сечанов. Терапевтичен подход и резултати от лечението на острите панкреатити – пет годишен опит на една клиника. Сб. Доклади “Национална конференция – Остър панкреатит”. МЕДАРТ-Издателство на СУБ; София 2010; 114-119.
83. Й. Благов, Б. Петров, М. Радионов, И. Сечанов, Т. Пожарлиев. Първични и реконструктивни хирургични интервенции при бенигнена екстрахепатална билиарна хипертенсия. Сб. Доклади “ХІІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие”. Издателство на СУБ; София 2010; 407-12.
84. Й. Благов, М. Радионов, Д. Д. Зия, Т. Пожарлиев. Лапароскопска хирургия при хиатални и диафрагмални хернии. Сб. Доклади “ХІІІ Национален конгрес по хирургия с международно участие”. Издателство на СУБ; София 2010; 593-5.
85. Й. Благов, М. Радионов, И. Сечанов, А. Симеонов, Ст. Баев, Т. Пожарлиев. Мезенхимални ретроперитонеални тумори. Сб. Доклади – “Втора национална конференция по хирургия и онкология – Ретроперитонеални и редки абдоминални тумори 28-30 април 2011г. Шумен” МЕДАРТ-Издателство СУБ; София 2011; 90-93.
86. М. Радионов, Й. Благов, И. Сечанов, А. Симеонов, Т. Пожарлиев. Невро-ендокринни тумори в коремната кухина и ретроперитонеалното пространство. 10 годишен опит на една клиника. Сб. Доклади – “Втора национална конференция по хирургия и онкология – Ретроперитонеални и редки абдоминални тумори 28-30 април 2011г. Шумен” МЕДАРТ-Издателство СУБ; София 2011; 207.
87. М. Radionov, J. Blagov, DD Ziya, S. Kovachev, I. Setchanov, Т. Pojarliev. Proximal Protective Stoma by Low Anterior Resection of the Rectum. When? How? How Long? Scripta Scientifica Medica 2011; 43(5): 425-8.
88. J. Blagov, М. Radionov, S. Kovachev, O. Tomov, A. Simeonov, Т. Pojarliev. Tactics of Treatment of Acute Left Colon Cancer Obstruction. Scripta Scientifica Medica 2011; 43(5): 443-6.
89. S. Kovachev, М. Radionov, J. Blagov, DD Ziya, B. Petrov, A. Simeonov, Т. Pojarliev. Surgical Treatment of CRC in the Surgery Clinic at the University Hospital “St. Anna” Sofia in the First Decade of the Twenty-First Century. Scripta Scientifica Medica 2011; 43(5): 447-50.
90. M. Radionov. Operation of Parastomal Hernias and Colostomy Prolapse. XII-th National Conference of Coloproctology with International Participation. September 29 - October 01, 2011, Varna, Bulgaria. Scripta Scientifica Medica 2011; 43(5): 458.
91. М. Радионов, О. Томов, Т. Пожарлиев. Показания и избор на оперативна техника за билио-дигестивно анастомозиране. Сб. Анастомози в коремната хирургия - МЕДАРТ-Издателство СУБ; София 2011; 164-8.
92. М. Радионов, Д. Д. Зия, Б. Петров, О. Томов, И. Григоров, И. Сечанов, А. Симеонов, Т. Пожарлиев. Сравнителен анализ на оперативното лечение при възрастни пациенти преди 30 години и днес. Висцерална хирургия 2011; 7(2): 63-71.
93. Т. Пожарлиев, М. Радионов. Конвенционални и лапароскопски радикални операции при карцином на колона. Клинично ръководство основано на доказателства - «Поведение при коло-ректален и анален карцином ” «Национален експертен борд - МОРЕ 2011» Изд. Танграм медия ООД-Варна 2011; 71-75.
94. М. Радионов, Д. Д. Зия, Ст. Ковачев, Т. Пожарлиев. Оперативни методи за конвенционално протезиране на ингвинални хернии. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 102-7.
95. М. Радионов, Д. Д. Зия, Ст. Ковачев, Т. Пожарлиев. Лапароскопско протезиране на вентрални хернии (LVHR). Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 123-9.
96. М. Радионов, Т. Пожарлиев. Хернии и евентрации - предимства на конвенционалния подход. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 154-7.
97. М. Радионов, Ст. Ковачев, О. Томов, Д. Зия, Т. Пожарлиев. Лапароскопска хирургия на езофаго-гастралната връзка и диафрагмата. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 169-77.
98. Ст. Ковачев, М. Радионов, Д. Д. Зия, О. Димитров, И. Сечанов, А. Симеонов, Т. Пожарлиев. Лапароскопска хирургия в условията на спешност – показания, противопоказания, възможности, резултати. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 490-7.
99. Д. Д. Зия, М. Радионов, Ст. Ковачев, О. Томов, И. Сечанов, Т. Пожарлиев. Показания и преимущества на лапароскопската апендектомия - технически прийоми. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 514-19.
100. М. Радионов, Т. Пожарлиев. Спешна хирургия - предимства на лапароскопския подход. Сб. Доклади „ХVІІ Национална конференция по хирургия – Лапароскопска/Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства” Издателство СУБ; София 2012; 536-8.
101. М. Радионов, Д. Д. Зия, И. Сечанов. Крипто-гландуларни фистулозни парапроктити – наложителна ли е хирургична профилактика на рецидивите? Хирургия 2013; 79(1) : 18 – 22.
102. M. Radionov, DD Ziya, I. Sechanov, A. Simeonov, J. Zinovieva. Tactical decisions in the operative treatment of advanced and urgent cases of colorectal cancer. Scripta Scientifica Medica 2013; 45(2): 45-9.
103. I. Grigorov, M. Radionov, S. Kovachev, J. Blagov. Results of the method of transanal hemorrhoid dearterialization for trearment of the hemorrhoidal disease. Scripta Scientifica Medica 2013; 45(2): 108-10.
104. М. Недевска*, М. Радионов. Проследяване чрез СТ-колоноскопия на пациенти с колостома след резекция по повод на коло-рекален карцином. Хирургия 2014; 80(2): 56-62.
105. М. Радионов, Д. Д. Зия, И. Сечанов. Значение на нутритивната йеюностомия при оперативното лечение на острия некротичен панкреатит. Сб. Доклади „ХІV Национален конгрес по хирургия с международно участие” Издателска къща ДЛ-М ООД; София 2014; т.І; 416-422.
106. М. Недевска*, М. Радионов, И. Сечанов, Д. Д. Зия, Я. Зиновиева, М. Момчилова. Информативност и прецизност на компютър томографската диагностика при неясни илеусни състояния и значението и за определяне на терапевтичното поведение. Сб. Доклади „ХІV Национален конгрес по хирургия с международно участие” Издателска къща ДЛ-М ООД; София 2014; т.ІІ; 528-533.
107. М. Радионов, Д. Д. Зия, И. Сечанов, Я. Зиновиева, М. Момчилова. Диагностични и терапевтични възможности на лапароскопския подход при оперативното лечение на илеуса. Сб. Доклади „ХІV Национален конгрес по хирургия с международно участие” Издателска къща ДЛ-М ООД; София 2014; т.ІІ; 567-571.
108. М. Радионов, М. Недевска*, Д. Д. Зия, И. Сечанов, Я. Зиновиева. Диагностични затруднения при остър корем с клинични данни за перитонит. Сб. Доклади „ХІV Национален конгрес по хирургия с международно участие” Издателска къща ДЛ-М ООД; София 2014; т.ІІ; 584-590.
109. Р. Стефанов, Ц. Митева-Кантарджиева, Г. Искров – Институт за редки болести-Пловдив; Д. Дамянов, Б. Коруков, М. Керемидчиев, И. Терзиев „Царица Йоанна-ИСУЛ” МУ-София; Р. Маджов, К. Иванов, Н. Колев, П. Чернополски, М. Цанева-УМБАЛ „Света Марина”, МУ-Варна; В. Димитрова, Г. Тодоров, С. Христова, Е. Тошева, К. Гроздев-УМБАЛ „Александровска”, МУ-София; Н. Владов, А. Михова, Р. Стоянова-ВМА, София; О. Чолаков, С. Хараланов-УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, София; К. Драганов, В. Маринов-МБАЛ „Токуда болница” София; М. Радионов, О. Димитров- УМБАЛ „Света Анна” София; П. Куртев, Е. Ангелова-СБАЛО София; Б. Хаджиев, К. Мурджев, Т. Дерменджиева-УМБАЛ „Свети Георги”, МУ- Пловдив; Т. Делийски, Г. Вълчева-Петрова, С. Поповска, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, МУ-Плевен; А. Юлианов, Й. Георгиев-МАБЛ „Професор Киркович” Стара Загора. Епидемиологичен регистър на невроендокринни тумори в България-пилотно проучване. Хирургия 2014; 80(4): 7-13.
110. М. Радионов, Д. Д. Зия, М. Недевска*. Гигантска херния на Моргани при жена с малротационен синдром и торакална транспозиция на тънки черва, цекум, възходящ и напречен колон. Хирургия 2015; 81(3): 142-8.
111. М. Радионов, И. Сечанов, Я. Зиновиева, О. Димитров, С. Ковачев, Д. Д. Зия, И. Григоров, М. Момчилова. Йеюнален ГИСТ , манифестиран клинично като инвагинация. Медицински журнал”УМБАЛ Света Анна” 2015; 1(1): 31-6.
112. М. Радионов, Ст. Ковачев, М. Недевска. Пет случая на синдром на Вoerhaav и преглед на литературата. Хирургия 2015; 81(4): 188-93.


e-mail: michail.radionov@gmail.com