Клиника по урология

Клиниката по урология се намира на 8-ми етаж, в база Изток на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. Тя е високоспециализирана , има най-съвременна техника, отличен екип от лекари и сестри, и грижата за пациентите е 24/7. Ръководена е от един от най-опитните уролози в страната – д-р Михаил Абаджиев.
Урологията е комплексна специалност, която обединява терапевтични и оперативни методи от  Коремна хирургия , Нефрология , Гръдна хирургия , АГ и пластична хирургия .
Клиниката по урология се състои от три функционални единици свързани тясно помежду си както териториално, така и организационно и управленски. Това са:

а) приемно-консултативен сектор (кабинет).
б) стационар;
в) операционен блок;


Контакти

Контакти

д-р. Абаджиев (началник): 02 9759260
Лекари тел: 02 9759070
Лекари тел: 0879884001
Мед. сестри тел: 02 9759084
е-майл: urology_st.ann@abv.bg

Информация за пациенти на Клиниката по Урология от 12:00 до 12:30 часа всеки ден-отговарят дежурните лекари в Клиника по Урология.

Основни дейности

Съгласно утвърдения Медицински стандарт по чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ, дейността на Клиниката по урология е с ниво на компетентност- III

Устройство на консултативно-диагностичния сектор.

Консултативно-диагностичният сектор се състои от два кабинета.

1. Кабинет за първични прегледи и прием на пациенти за стационара, както и за вторични и контролни прегледи.
Урологичният кабинет е с площ повече от 12 кв.м. Обособени са две функционално свързани работни зони: за прегледи и манипулации.
Спазени са всички здравни и инсталационни изисквания за разкриване на урологичен кабинет:

 • Минимална светла височина- 2.20 м;
 • Стените са изпълнени с покрития позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
 • Подовите настилки са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
 • Осветлението отговаря на нормативните изисквания;
 • Осигурено е естествено проветрение;
 • Кабинета е оборудван с мивка с течаща топла и студена вода;
 • Обзавеждането позволява влажно почистване и дезинфекция;


2. Консултативен кабинет за уточняване на диагностично трудни случаи.
Спазени са всички здравни и инсталационни изисквания за разкриване на урологичен кабинет:

 • Минимална светла височина- 2.20 м;
 • Стените са изпълнени с покрития позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
 • Подовите настилки са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;
 • Осветлението отговаря на нормативните изисквания;
 • Осигурено е естествено проветрение;
 • Кабинета е оборудван със санитарен възел, мивка с течаща топла и студена вода;
 • Обзавеждането позволява влажно почистване и дезинфекция;


Устройство на Стационара.


Устройството на стационара отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност по урология в лечебно заведение болнична помощ.
Стационарът е разположен на 8-ми етаж на източното крило на болница "Света Анна" и включва 12 болнични стаи с общо разкрити 25 легла. Спазени са всички изисквания за структура и устройство:

 • Площта за всеки един болен в стая с две легла е 6.91 кв.м.
 • Всяка болнична стая разполага със собствен санитарен възел;
 • Осигурени са стаи за изолиране на болни в септично състояние;


За обслужване на лежащо болните са разкрити превързочни и манипулационни помещения, 1 кухненски бокс, общи помещения за развлечение и срещи с посетители.
Медицинският персонал има работни помещения: за лекарите - 2, за сестрите - 2, за старшата сестра, за секретарката на Клиниката, помещения за дежурните лекари и дежурните сестри.
Осигурено е помещение за лекции и семинари.
Осигурено е помещение за съхранение на болничната документация;
Медицинската документация се обработва от медицински секретар и е изцяло компютъризирана и е свързана с информационната система на болницата.


Устройство на Операционния блок.


Операционният блок се състои от:

 • Помещение за предоперативна и анестезиологична подготовка на пациентите.
 • Две големи зали за открити оперативни дейности. Операционните зали са изградени съгласно необходимите пространствени и санитарно- хигиенни изисквания, като втората зала е обрудвана с подвижен рентгенов апарат за звършване на високоспециализирани миниинванзивни процедури.
 • Оборудване на откритите операционни зали- всички необходими апарати, инстументариум и медицински изделия съгласно изисквания за извършване на оперативна дейност съответстваща на трето ниво на компетентност:
 • Зала за ендоскопски дейности. Изградена съгласно необходимите пространствени и санитарно- хигиенни изисквания.
 • Оборудване на ендоскопската зала:
 • Отделен вход и подготвително помещение (миялна зала) за медицинския персонал.
 • Отделен вход, разпределително фоайе и подготвителни помещения (съблекални) за пациентите.
 • Две помещения обособени за съблекални- мъже и жени.
 • Четири складови помещения за медицински апарати, инструменти и консумативи.
 • Стая за отдих и почивка на персонала.
 • Има възможност за фото и видеодокументиране на извършваните операции.
 • Тоалетно помещение.

Дейност на Клиниката по урология

1. Клиниката по урология със своите функционални единици, работещите в тях специалисти и комплекса от апаратура, инструментариум и консумативи, извършва:
1.1. Консултативна, диагностична и лечебна дейност и продължаващо наблюдение на болните с урологични заболявания.
1.2. Оперативната дейност включва всички вродени, травматични, възпалителни, обменни и онкологични за заболявания на пикочо- отделителната система и половата система на мъжа и пикочо- отделителната система на жената;
1.3. Консултативно-методична дейност по урология на другите лечебни заведения;
1.4. Профилактична дейност за болните с урологични заболявания.
1.5. Спешна медицинска помощ за урологично болните.
1.6. Активно наблюдение на пациентите със социално значими урологични заболявания.
1.7. Осигурява експертиза на трудоспособността.
1.8. Обучава студенти и специализанти по специалността урология.
1.9. Извършва клинични изпитвания на лекарствени средства и медицински апаратура.
1.10. Извършва диагностика и консултации на болни насочени от други лечебни заведения и при нужда насочва болни към други лечебни заведения.
1.11. Извършва научна дейност в сферата на урологията.
1.12. Участва в общоболничната информационна система като събира и предава информация и ползва такава от другите звена на болницата.
2. Клиниката по урология в дейността си се ръководи от правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение на урологичните заболявания, установени в национален мащаб.
3. Клиниката спазва правата на пациентите и задълженията по запазване на професионалната тайна.
4. При осъществяване на дейността си Клиниката по урология взаимодейства с:

 • Ръководството на болницата, като изпълнява неговите заповеди и предписания.
 • Общоболничните структури – аптека, централна стерилизационна, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвна банка, транспортна служба и др.
 • Останалите клинични звена на болницата.
 • Еднопрофилните звена в другите университетски болници и национални центрове.
 • Катедрата по урология на Медицински университет – София.
 • Катедрата по обща медицина на Медицински университет – София.
 • Медицински факултет – София и неговото ръководство.
 • Медицински университет – София и неговото ръководство.
Основни диагностични дейности :

I. Ултразвукови методи за диагностика:
- Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
- Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
- Ехографско изследване на тестис и епидидим.


II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
- Транскутанна пункция на киста на бъбрек под ехографски контрол.
- Трансректална биопсия на простатна жлеза под ехографски контрол.


III. Рентгенови методи за диагностика:
- Обзорна рентгенография на отделителната система.
- Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
- Ретроградна уретроцистография.
- Ретроградна уретеропиелография.


IV. Ендоскопски методи на изследване.
- Уретроцистоскопия.
- Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
- Уретерореноскопия.

Фотогалерия