Неврологична клиника

Клиниката по Нервни болести е разположена на седмия етаж на източното крило на болницата в стационарния блок и е част от структурата на УМБАЛ”Света Анна”-София АД. Състои се от стационарен блок и ДКБ, като структурата и е съобразена с Наредба № 49 на МЗ от 18.10.2010г..
Стационарен блок:
-кабинет на Началник клиника, кабинет на медицински секретар и мед. сестра работеща с документация, кабинет на старша мед. сестра, лекарски кабинет, кабинет на дежурния лекар, кабинет по Доплерова сонография, стая за интензивно лечение с 6 болнични легла, 14 болнични стаи с по две легла и санитарен възел (включващ и баня), една манипулационна, стая на дежурната мед. сестра, сервизни помещения, кухненски офис, съблекалня на персонала.
Диагностично-консултативен блок:
-кабинет по ЕЕГ и кабинет по ЕМГ и евокирани потенциали

-разположени на втория етаж на диагностично-консултативния блок на База Запад
-Неврологичен  кабинет - разположени на първия етаж на диагностично консултативния блок на База Изток, със самостоятелен санитарен възел.
-кабинет по Доплерова сонография-разположен на територията на клиниката.
Клиниката по Нервни болести работи и с други звена от ДКБ, а именно-Отделение по клинико- лабораторна диагностика, Клиника по образна диагностика, Отделението по микробиологична диагностика, Отделението по трансфузионна хемотрансфузия, Клиника по физиотерапия и рехабилитация, както и Спешно отделение.
Разположението на болничните стаи е съобразено със спецификата на заболяванията, лекувани в клиниката- остри инсулти, заболявания на ЦНС и периферната нервна система. Клиниката разполага с 34 болнични легла ( 6 от тях за интензивно лечение на пациенти с неврологични заболявания), чието разпределение отговаря на съвременните изисквания за площ, осветление, проветряемост и т.н.


Контакти

Контакти

София, ул. "Димитър Моллов" 1, ет. 7

тел. 02 9759170

knb.sveta_anna@abv.bg

 

Екип на клиниката

Доц. Росен Калпачки, д.м.

Доц. Росен Калпачки, д.м. (Началник на клиника)

Изследовател в 6 международни клинични проучвания Главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в следните области: Епилепсия, Болка, Множествена склероза, Мозъчно-съдова болест
виж още...

Д-р Десислава Младенова

Д-р Десислава Младенова
(Специалист по нервни болести)


виж още...

Д-р Моника Божкова

Д-р Моника Божкова
(Специалист по нервни болести)

Възпитаник на МУ-София и специалист по нервни болести, с допълнителна квалификация по ЕЕГ , нев...
виж още...

Д-р Цветанка Праматарова

Д-р Цветанка Праматарова
(Специалист по нервни болести)

Възпитаник на МУ-София и специалист по нервни болести, с допълнителна квалификация по електроми...
виж още...

Д-р Добринка Калпачка

Д-р Добринка Калпачка
(Лекар-специализант по нервни болести)


виж още...

Д-р Ангел Гошов

Д-р Ангел Гошов
(Лекар-специализант по нервни болести)

2004-2010г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр.Плевен.
виж още...

д-р Веселин Георгиев

д-р Веселин Георгиев
(Лекар-специализант по нервни болести)

2005 - 2011г. – магистър по Медицина, Медицински Университет – гр. София
виж още...

Нина  Ганчева

Нина Ганчева
(Старша медицинска сестра)


виж още...

Основни дейности

Дейността на Клиниката по Нервни болести е съобразена с Наредба № 33 от 02.08. 2010г. за утвърждаване на стандарт по „ Нервни болести”.
 
II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  НА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

1.Клиника по Нервни болести извършва:
-консултативна, диагностична и лечебна дейност, наблюдение на болните
-профилактична дейност
-експертиза на работоспособността на пациентите
-санитарна обработка на болните ( спешни )
-активно наблюдение на болни
-обучение на студенти и специализанти.
-учебна и научна дейност
-води и издава медицински документи, свързани с дейността на клиниката.
 
2.Организация на дейностите по приема на пациентите
В Клиниката по Нервни болести се лекуват болни със заболявания на централната и периферна нервна система.
Редът за приемане на пациентите в Клиниката по Нервни болести е съобразен с Правилника за устройството и дейността на УМБАЛ” Света Анна”-София- АД.
Приемът в Клиниката по Нервни болести се осъществява чрез Неврологичен кабинет (от 10.00ч. до 14.00ч), където след преценка, основаваща се на критериите за спешност, пациентите се приемат незабавно или се  включват в "листа  на чакащи", чрез която се планира датата на приема. Всички спешни състояния свързани с неврологични заболявания се хоспитализират чрез Спешно отделение на болницата.
Пациенти транспортирани чрез ФСМП, както и дошли сами с остра или внезапна възникнала промяна в здравето, която довежда до увреждания на жизнено значими органи и системи, при индикация за спешна хоспитализация, незабавно се приемат за лечение клиника.
При спешна хоспитализация, необходимите параклинични изследвания се извършват в структурата на Спешно отделение, като резултатите се изпращат в клиниката, където е хоспитализиран пациента. Новоприетите пациенти по спешност подлежат на пълна или частична санитарна обработка в Спешно отделение, която се регистрира в лист ИЗ на първа страница. Новопостъпилите пациенти по планов прием подлежат на санитарна   обработка, която се извършва в определено за целта помещение, която се  регистрира на първа страница на лист ИЗ.
Отказът на пациента да бъде приет в клиниката след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в приемния журнал, като същият попълва и съответната декларация за това.
2.1.за лечение в клиникат чрез ФСМП, както и дошли сами с остра или внезапна възникнала промяна в здравето, която довежда до увреждания на жизнено значими органи и системи, при индикация за спешна хоспитализация,
2.2.се попълва необходимата медицинска документация;
2.3.се извършват диагностични дейности и лечебни дейности, , включително при спешни състояния;
2.4.се извършва пълна или частична санитарна обработка на пациента.
 
3.Организация на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност и на грижите за пациентите в Клиниката по Нервни болести
3.1.Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите в клиниката се осъществяват от екип с ръководител началника на клиниката, и старша медицинска сестра.
3.2.Екипът се състои от лекари, медицински сестри.
При изпълнение на своите задачи клиниката взаимодейства с:
-Други клиники и отделения в болницата.
-Административно-стопански блок в болницата.
 
4.Организация на дейностите при изписване на пациент от Клиниката по Нервни болести
4.1.Изписването на пациентите от клиниката се извършва ежедневно от 10:00 ч. до 13:00 ч. В деня на изписването се издава епикриза в три екземпляра – за лист “История на заболяване”, за пациента и за Общопрактикуващ лекар.
4.2.При изписване на болни, чието състояние налага придружител, документите се предават на близките им срещу подпис.
4.3.При липса на близки, както и при невъзможност да се осъществи контакт с тях или изразено от тях несъгласие да приемат изписания пациент, ръководството на лечебното заведение информира съответната Дирекция „Социално подпомагане” по местожителството на пациента.
 4.4.При изписване пациентът получава от лекуващия лекар необходимите медицински документи и указания. При необходимост, допълнителни указания и срещи между болния и лекуващия лекар се уреждат в Неврологичния кабинет към клиниката.
5.Организация на дейностите по предаване трупа на починал пациент
5.1.Трупът на починал пациент престоява в болничната стая два часа,
като се полагат грижи за запазване на външния му вид.
5.2.След изтичане на периода, посочен в т.1 се изпраща в патологоанатомично отделение заедно с "История на заболяването" и епикриза, в случай че ще бъде извършена аутопсия.
5.3. Лекарят, констатирал смъртта, попълва "Съобщение за смърт" в два екземпляра, за издаване на”Акт за смърт”.
5.4.Трупът се предава на близките от лекар след представяне на "Акт за смърт".
Организацията за предаване на труп е определена със Заповед на Изпълнителния Директор.
На лицата починали в клиниката се извършва аутопсия след уведомяването на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра на почналия пациент. За освобождаване от патологоанатомична аутопсия се издава заповед по изрична писмена молба на близките на починалия и след писмено становище от Началник клиниката, ако случаят е диагностично изяснен. Не се извършва патологоанатомична аутопсия, когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза.
5.5.В случаите, когато:
-починалият няма родственици;
-родствениците писмено отказват да погребат починалия,
Лечебното заведение изготвя документи до Директора на Дирекция „ Социални дейности” към Столична община- бул. „Мария Луиза” № 88, ет.5 за извършване на погребение за сметка на бюджета на Столична община по образец.
-изпълняват бързо и точно разпорежданията на Началника на клиниката.

История

През 1945 г. към болницата, в базата й на бул. “Сливница”, е разкрит първият неврологичен кабинет, завеждан от д-р Емануил ШАРАНКОВ, специализирал неврология и психиатрия (тогава двете специалности са единни) в Мюнхен. Още следващата година той успява да го разгърне в Отделение с 25 легла; с още двама лекари – д-р И. Георгиев и д-р Р. Ченков. По-късно то се премества в бившата “Клементинска болница”. Под негово ръководство работят бъдещите професори – д-р Лилия Иванова и д-р Иван Георгиев. Именно д-р Шаранков пръв в България въвежда съвременни методи на лечение, блокади при радикулити, прилагане на плацента и физиотерапия при някои неврологични заболявания; разкрива и кабинет с кварц, солукс, УКВ и дори масажисти. По-късно е назначен за зам.-директор на Психоневрологичния институт, където скоро става професор и зав. Катедрата по психиатрия.
Приемник му е д-р Донка ШЕКИРОВА (1950 – 1965); леглата се увеличават до 30. След нея за кратко време началници са д-р Владимир ТОДОРОВ (рано починал) и д-р Димитър ДОЙЧИНОВ (специализирал в Париж), който след 15-годишен упорит труд изнамира ново лекарство за лечение на епилепсията – дидепил, патентовано и прието за лечение в редица страни; така един лекар от Окръжна болница фактически лекува и хиляди чужди граждани! За съжаление, талантливият невролог д-р Дойчинов почива злощастно, може да се приеме – при изпълнение на служебния си дълг: при автомобилна катастрофа на път за научен форум в Севлиево. Приемник му е д-р Тано ИВАНОВ (също починал скоро след това; след него завеждащи са д-р Добри БЪЛДАРАНОВ, д-р Митко ДЯКОВ, д-р Вангелис КОРОВЕСИС (гръцки емигрант, завършил медицина в София) и д-р Георги ГОТУРАНОВ. Дълго време Отделението се помещава и в малка преустроена сграда в двора на старата Окръжна болница на бул. “Сливница”; има 25 легла, разпределени в 4-5 стаи. То прераства в Клиника през 2001г., когато го оглавява проф. Лилия ИВАНОВА.

До септември 2012г. началник на Неврологичната Клиника е бил доц. Борислав ГЕРАСИМОВ.

Фотогалерия