Обяви - 2020 г.

 

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:

 

          1.Лекар, специализант по клинична лаборатория  в Отделение Клинична лаборатория;

          2.Лекар, специализант по акушерство и гинекология  в  Отделение  по акушерство и гинекология;

 1. Лекар, специализант по образна диагностика в Клиника по образна диагностика;
 2. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение - 3 длъжности.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

 

         ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

              ДОКУМЕНТИ:

 • заявление за участие;
 • европейска автобиография;
 • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
 • копие от трудова книжка;
 • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”,  в срок до 15.01.2021 г. вкл.

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

 

17 декември 2020

 

 

 

=================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:

1.Лекар, специализант по кардиология  в Отделение обща  кардиология – КВБ;

          2.Лекар, специализант по ортопедия и травматология  в  Първо отделение - Клиника по ортопедия и травматология;

 1. Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести;
 2. Лекар, специализант по педиатрия в Отделение по педиатрия;

5.Лекар, специализант по урология в Клиника по урология;

6.Лекар, специализант по гастроентерология в Отделение по гастроентерология – КВБ;

          7.Лекар, специализант по нервни болести в Клиника по нервни болести;

          8.Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия в Отделение по вътрешни болести – КВБ;

 1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение - 6 длъжности.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

 

Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

 

         ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

              ДОКУМЕНТИ:

 • заявление за участие;
 • европейска автобиография;
 • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
 • копие от трудова книжка;
 • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”,  в срок до 18.09.2020 г.

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

 

20 август 2020

 

==================================================================

 

УМБАЛ „Света Анна” София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

·    медицински  сестри;

·    акушерки;

·    медицински лаборанти;

·    рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 1000 – 1300 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор „Човешки ресурси”. Адрес за контакт: гр.София, ул. „Димитър Моллов” № 1. Тел. за връзка – 9759121, 9759325.

1 януари 2020

==================================================================