Обяви - 2021 г.

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:
1.Началник Клиника по кардиология;
2.Началник Отделение по обща кардиология - Клиника по кардиология;
3.Началник Отделение по инвазивна кардиология - Клиника по кардиология;
4.Началник Отделение по неинвазивна диагностика – Клиника по кардиология;
5.Началник Отделение по постоянна кардиостимулация – Клиника по кардиология;
6. Началник Клиника по вътрешни болести;
7.Началник Отделение по гастроентерология-КВБ;
8. Началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната-КВБ
9.Началник Отделение по кардиология – КВБ;
10.Началник Отделение по вътрешни болести – КВБ;
11.Началник Клиника по нервни болести;
12.Началник Отделение по педиатрия;
13.Началник Отделение по инфекциозни болести;
14.Началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина;
15.Началник Клиника по хирургия;
16.Началник Първо отделение по хирургия и отговорник ОЗ;
17.Началник Второ отделение по хирургия и отговорник Стационар;
18.Началник Клиника по кардиохирургия;
19.Началник Отделение по кардиохирургия – ККХ;
20. Началник Отделение за интензивно лечение – ККХ;
21.Началник Клиника по неврохирургия;
22.Началник Първо отделение – Клиника по неврохирургия;
23.Началник Второ отделение – Клиника по неврохирургия;
24.Началник Отделение по ендоваскуларна неврохирургия – Клиника по неврохирургия;
25.Началник Клиника по урология;
26.Началник Клиника по ортопедия и травматология;
27.Началник Първо отделение по ортопедия и травматология-КОТ;
28. Началник Второ отделение по ортопедия и травматология-КОТ;
29.Началник Клиника по акушерство и гинекология;
30.Началник Отделение по акушерство и гинекология – КАГ;
31.Началник Отделение по неонатология – КАГ;
32.Началник Клиника по лицево-челюстна хирургия;
33.Началник Отделение по Ушно-носно-гърлени болести;
34.Началник Клиника по очни болести;
35.Началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
36.Началник Първо отделение по анестезиология и интензивно лечение
37.Началник Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение 38.Началник Спешно отделение;
39.Началник Отделение Клинична лаборатория;
40.Началник Отделение Микробиологична лаборатория;
41.Началник Клиника по образна диагностика;
42.Началник Отделение по трансфузионна хематология;
43.Началник Отделение по обща и клинична патология.
І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1.Висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката/ отделението, клиничен опит. По т.1, 6, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 41 - Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката, за която кандидатстват.

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА: 1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2.Защита и събеседване по проект:„Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката/отделението/. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”. По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: - проект; - заявление за участие; - професионална автобиография; - ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, сертификати; - медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер; - свидетелство за съдимост; - списък на публикациите – за кандидатите по 1, 6, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 41; - удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз. Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния. Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, до 14.01.2022 г. Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1 Тел. за връзка – 02 9759121.

====================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:
1.Лекар, специализант по гастроентерология в Отделение по гастроентерология - КВБ.;
2. Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната в Отделение по  ендокринология и болести на обмяната –КВБ – 2 бр.
3. Лекар, специализант по нервни болести  в Клиника по нервни болести.
4. Лекар, специализант по урология  в Клиника по урология – 2 бр.
5. Лекар, специализант по ортопедия и травматология в Клиника по ортопедия и травматология  – 3 бр.
6. Лекар, специализант по акушерство и гинекология в Отделение по акушерство и гинекология.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.
Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.
В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

ДОКУМЕНТИ:

  1. заявление за участие;
  2. европейска автобиография;
  3. ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
  4. копие от трудова книжка;
  5. удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”,  в срок до 12.10.2021 г.
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

=================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите:

 

1. Лекар, специализант по клинична лаборатория  в Отделение Клинична лаборатория – 2 бр.;

2. Лекар, специализант по пневмология и фтизиатрия  в  Отделение  по вътрешни болести - КВБ;

3. Лекар, специализант по кардиология – Клиника по кардиология;

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.  Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага  по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ
ДОКУМЕНТИ:

  • заявление за участие;
  • европейска автобиография;
  • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
  • копие от трудова книжка;
  • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”  до 13.04.2021 г.

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

=================================================================

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
09.03.2021
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
от УМБАЛ „Света Анна“ –София АД,
с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, ЕИК: 130367715,
представлявано от д-р Славчо Близнаков, в качеството си на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2021г. и да извърши проверка и заверка на индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата

ВИ КАНИМ, в срок до 30.03.2021 г. /вторник/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на УМБАЛ „Света Анна“ –София АД, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

Изисквания към изпълнителя:
1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;
2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

Критерий за възлагане:
Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

09 март 2021