Обяви 2022 г.

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс за длъжностите:
1. Лекар, специализант по кардиология – Клиника по кардиология;
2. Лекар, специализант по кардиология – Първа клиника по вътрешни
болести – Отделение по обща кардиология;
3. Лекар, специализант по гастроентерология – Втора клиника по вътрешни болести – Отделение по гастроентерология;
4. Лекар, специализант по образна диагностика – Клиника по образна диагностика.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.
ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Проверка от комисия, назначена от Изпълнителния Директор на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.
Крайната оценка се формира от: оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.
В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се прилага по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.
ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- заявление за участие;
- европейска автобиография;
- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
- копие от трудова книжка;
- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси”, в 30 дневен срок от публикуването на обявата – от 13.05.2022 г. до 13.06.2022 г. вкл. Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1 Тел. за връзка – 02 9759121.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

====================================================================

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР
03.05.2022 година
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А
от
УМБАЛ „Света Анна“ –София АД,
с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, ЕИК: 130367715,
представлявано от д-р Славчо Близнаков, в качеството си на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2022г. и да извърши проверка и заверка на индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата
ВИ КАНИМ, в срок до 31.05.2022 г. /вторник/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на УМБАЛ „Света Анна“ –София АД, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:
1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 година, съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.
•Изисквания към изпълнителя:
1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;
2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

Критерий за възлагане:
Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.

========================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:
1.Старша медицинска сестра – Отделение по гастроентерология –Втора КВБ
2.Старша медицинска сестра – Отделение по ендокринология и болести на обмяната – Втора КВБ
3.Старша медицинска сестра – Отделение по нефрология – Втора КВБ
4.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по хирургия;
5.Старша медицинска сестра – Отделение за интензивно лечение - Клиника по кардиохирургия;
6.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по кардиохирургия;
7.Старша медицинска сестра – Второ отделение – Клиника по неврохирургия;
8.Старша медицинска сестра – Отделение по ендоваскуларна неврохирургия – Клиника по неврохирургия;
9.Старша медицинска сестра – Операционни зали – Клиника по неврохирургия;
10.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по урология;
11.Старша медицинска сестра – Първо отделение – Клиника по ортопедия и травматология;
12.Старша медицинска сестра – Второ отделение – Клиника по ортопедия и травматология;
13.Старша акушерка - Отделение по акушерство и гинекология;
14.Старша акушерка - Родилен блок с родилна и операционна зала - Отделение по акушерство и гинекология;
15.Старша медицинска сестра - Клиника по лицево-челюстна хирургия;
16.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по лицево-челюстна хирургия;
17.Старша медицинска сестра – Клиника по очни болести;
18.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по очни болести;
19.Старши лаборант – Отделение Клинична лаборатория
20.Старша медицинска сестра – Отделение по трансфузионна хематология.


І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.
2.Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, акушерка, мед.лаборант, рентгенов лаборант/ - не по-малко от 5 /пет/ години.


ІІ.Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Защита и събеседване по проект: „Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ «Света Анна» - София АД.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- проект;
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- ксерокопие на документи за завършено образование;
- препис-извлечение от трудова книжка;
- медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” до 08.08.2022 г.
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.»Димитър Моллов» № 1 Тел. за връзка – 02 9759121. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

==================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс за длъжността:
1.Лекар, специализант по лицево-челюстна хирургия в Клиника по лицево-челюстна хирургия;

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Проверка от комисия, назначена от Изпълнителния Директор на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.
Крайната оценка се формира от: оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.
В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се прилага по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ
ДОКУМЕНТИ: - заявление за участие;
- европейска автобиография;
- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
- копие от трудова книжка;
- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г.

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1 Тел. за връзка – 02 9759121.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

====================================================================

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс за длъжностите:
1. Лекар, специализант по нервни болести в Отделение по обща неврология - КНБ.
2. Лекар, специализант по ортопедия и травматология в Клиника по ортопедия и травматология – 2 бр.
3. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение – 2 бр.
4. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение в Отделение за интензивно лечение към Клиника по кардиохирургия.
5. Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести в Отделение по ушно-носно-гърлени болести.
6. Лекар, специализант по кардиология в Клиника по кардиология. 7.Лекар, специализант по кардиология в Отделение по кардиология – Първа Клиника по вътрешни болести.
І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: 1.Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.
ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА: 1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2.Проверка от комисия, назначена от Изпълнителния Директор на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране. Крайната оценка се формира от: оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.
В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се прилага по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.
ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- заявление за участие;
- европейска автобиография;
- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
- копие от трудова книжка;
- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” до 14.11.2022 г. Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1 Тел. за връзка – 02 9759121.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:
1.Старша медицинска сестра – Отделение по ендокринология и болести на обмяната – Втора КВБ
2.Старша медицинска сестра – Отделение по нефрология – Втора КВБ
3.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по хирургия;
4.Старша медицинска сестра – Отделение за интензивно лечение - Клиника по кардиохирургия;
5.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по кардиохирургия;
6.Старша медицинска сестра – Второ отделение – Клиника по неврохирургия;
7.Старша медицинска сестра – Отделение по ендоваскуларна неврохирургия – Клиника по неврохирургия;
8.Старша медицинска сестра – Операционни зали – Клиника по неврохирургия;
9.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по урология;
10.Старша медицинска сестра – Първо отделение – Клиника по ортопедия и травматология;
11.Старша акушерка - Родилен блок с родилна и операционна зала - Отделение по акушерство и гинекология;
12.Старша медицинска сестра - Клиника по лицево-челюстна хирургия;
13.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по лицево-челюстна хирургия;
14.Старша медицинска сестра – Клиника по очни болести;
15.Старша медицинска сестра – Операционни зали - Клиника по очни болести;
16.Старши лаборант – Отделение Клинична лаборатория
17.Старша медицинска сестра – Отделение по трансфузионна хематология.
І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.
2.Трудов стаж по специалността /медицинска сестра, акушерка, мед.лаборант, рентгенов лаборант/ - не по-малко от 5 /пет/ години.
ІІ.Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2.Защита и събеседване по проект: „Управление на здравните грижи в клиника/отделение на УМБАЛ «Света Анна» - София АД.
По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- проект;
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- ксерокопие на документи за завършено образование;
- препис-извлечение от трудова книжка;
- медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение за членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в срок до 21.11.2022 г. Тел. за връзка – 02 9759121.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите:
1.Началник Клиника по кардиология;
2.Началник Отделение по обща кардиология - Клиника по кардиология;
3.Началник Отделение по инвазивна кардиология - Клиника по кардиология;
4.Началник Отделение по неинвазивна диагностика – Клиника по кардиология;
5.Началник Отделение по кардиология – Първа КВБ;
6.Началник Отделение по вътрешни болести – Първа КВБ;
7. Началник Втора Клиника по вътрешни болести;
8.Началник Отделение по гастроентерология-Втора КВБ;
9. Началник Отделение по ендокринология и болести на обмяната-Втора КВБ
10.Началник Отделение по нефрология – Втора КВБ
11.Началник Отделение по Обща неврология - КНБ;
12.Началник Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания – КНБ;
13.Началник Отделение по педиатрия;
14.Началник Отделение по инфекциозни болести;
15.Началник Клиника по физикална и рехабилитационна медицина;
16.Началник Отделение по кардиохирургия – ККХ;
17. Началник Отделение за интензивно лечение – ККХ; 18.Началник Клиника по неврохирургия;
19.Началник Първо отделение – Клиника по неврохирургия;
20.Началник Второ отделение – Клиника по неврохирургия;
21.Началник Клиника по урология;
22.Началник Клиника по акушерство и гинекология;
23.Началник Отделение по акушерство и гинекология – КАГ;
24.Началник Отделение по неонатология – КАГ;
25.Началник Клиника по лицево-челюстна хирургия;
26.Началник Отделение по Ушно-носно-гърлени болести;
27.Началник Клиника по очни болести;
28.Началник Първо отделение по анестезиология и интензивно лечение
29.Началник Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение 30.Началник Отделение Микробиологична лаборатория;
31.Началник Клиника по образна диагностика;
32. Началник Отделение по диализно лечение.

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.Висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката/ отделението, клиничен опит.
По т.1, 7, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 31 - Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката, за която кандидатстват.
2.Трудов стаж след придобиване на специалност - не по-малко от 5 /пет/ години. ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА: 1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания. 2.Защита и събеседване по проект:„Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката/отделението/. Организация и ръководство на учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”. По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- проект;
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- препис-извлечение от трудова книжка;
- ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, сертификати;
- медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
- свидетелство за съдимост;
- списък на публикациите – за кандидатите по т.1, 7, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 31
- удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.
Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” в срок до 21.11.2022 г.
Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.“Димитър Моллов ” № 1 Тел. за връзка – 02 9759121.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/