Обяви - 2023 г.

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за заемане на  длъжността Главна медицинска сестра – Директор Здравни грижи: 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”.

2. Трудов стаж по специалността „Управление на здравните грижи”– не по – малко от 10 години в Многопрофилна болница за активно лечение.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по  проект : ”Управление и организация на здравните грижи в МБАЛ”.

 По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представения проект. Кандидатите получили оценка не по-ниска от Мн.добър  4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от проекта и събеседването не по-ниска от Мн.добър 4.50

 

КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

              -     проект 

 • заявление за участие;
 • професионална автобиография;
 • ксерокопие на дипломите за завършено образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Управление на здравните грижи”, свидетелства и сертификати;
 • препис-извлечение от трудова книжка;
 • медицинско свидетелство – заверено от психодиспансер;
 • свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за членство в Българска Асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор Човешки ресурси  до 16.06.2023 г.

Адрес за контакт: гр.София ул.”Димитър Моллов” № 1

Тел. за връзка   9759121.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                    

        /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 

УМБАЛ “Света Анна” София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за длъжностите: 

 

1. Началник Първа Клиника по вътрешни болести;

2.Началник Клиника по нервни болести;

3.Началник Клиника по хирургия;

4.Началник Първо отделение по хирургия и отговорник ОЗ;

5.Началник Клиника по кардиохирургия;

6.Началник Отделение по ендоваскуларна неврохирургия – Клиника по неврохирургия;

7.Началник Клиника по ортопедия и травматология;

8.Началник Първо отделение по ортопедия и травматология-КОТ;

9. Началник Второ отделение по ортопедия и травматология-КОТ;

10.Началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение;

11.Началник Спешно отделение;

12.Началник Отделение Клинична лаборатория;

13.Началник Отделение по обща и клинична патология.

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование и призната специалност  по профила на клиниката/ отделението, клиничен опит.

По т. 1, 2, 3, 5, 7, 10 -   Хабилитирани лица с висше медицинско образование и призната специалност по профила на клиниката, за която кандидатстват.

2.Трудов стаж след придобиване на специалност  - не по-малко от 5 /пет/ години.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Защита и събеседване по проект:„Медицинска и икономическа ефективност на клиниката/отделението /клиничен мениджмънт, лекарствена политика, управление и контрол върху разходите и качеството на лечение в клиниката/отделението/. Организация и ръководство на  учебния процес на медицинските специалисти. Изпълнение на научни програми в клиниката/отделението. Въвеждане на нови методи в диагностично-лечебния процес за подобряване на качеството”. 

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система. Оценява се представеният проект. Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до събеседване. До класиране се допускат участниците, получили средноаритметична оценка от проекта и събеседването, не по-ниска от мн.добър 4.50.

 

         ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

              ДОКУМЕНТИ:

 • проект;
 • заявление за участие;
 • професионална автобиография;
 • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, призната специалност, хабилитация, сертификати;
 • медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер; 
 • свидетелство за съдимост;
 • списък на публикациите – за кандидатите по т. 1, 2, 3, 5, 7, 10;
 • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” до 31.05.2023 г. 

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

 

 

 

 

          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                                                                                                                                                               /Д-р С.БЛИЗНАКОВ/

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


УМБАЛ “Света Анна” София АД,  на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява конкурс  за длъжностите: 

1. Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение – Клиника по анестезиология и интензивно лечение – 2 бр.

            2. Лекар, специализант по нервни болести  в Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания - Клиника по нервни болести.

          3. Лекар, специализант по ортопедия и травматология във Второ отделение -  Клиника по ортопедия и травматология  

 

І.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Висше медицинско образование   с образователно-квалификационна степен Магистър по специалност Медицина и клиничен опит.

 

ІІ.КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА:

1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

2.Проверка от комисия, назначена  от Изпълнителния Директор  на лечебното заведение, за познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства

По т.2 Комисия оценява кандидатите по шестобалната система.   Кандидатите, получили оценка, не по-ниска от мн.добър 4.50 се допускат до класиране.

Крайната оценка се формира от:  оценката от комисията, среден успех от следването и държавните изпити, оценката от учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близко до специалността, за която се кандидатства, компютърни умения и владеене на чужд език.

В случай, че има кандидати с еднаква крайна оценка, като критерий се  прилага   по-големия срок на трудовия стаж в базата за обучение. Срокът на трудовият стаж без прекъсване, се изчислява от датата на постъпване на работа по договор с базата, към датата на обявяване на конкурса за прием на специализанти.

   

        ІІІ.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ   

              ДОКУМЕНТИ:

 • заявление за участие;
 • европейска автобиография;
 • ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, сертификати;
 • копие от трудова книжка; 
 • удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.

 

 

 

 

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” до 23.05.2023 г. 

Адрес за кореспонденция: гр.София, ул.Димитър Моллов ” № 1

Тел. за връзка – 02 9759121.

 

 

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Конкурс за избор на управител на ДКЦ "Света Анна" ЕООД


Документи


Заявление за участие


Декларация


Декларация чл. 21 ЗПП


Методика


Договор


Списък на допуснатите кандидати


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

23.01.2023 година

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

от

УМБАЛ „Света Анна“ – София АД,

с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1, ЕИК: 130367715,

представлявано от д-р Славчо Близнаков, в качеството си на Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2023 година и да извърши проверка и заверка на индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата

            

ВИ КАНИМ, в срок до 22.02.2023 година /сряда/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, ж.к. Младост 1, ул. Димитър Моллов №1,  вашата оферта в надписана, запечатана, непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

1.Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;

2.Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2023 година, съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.

 

•Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт - счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

 

Критерий за възлагане: 

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на икономически най-изгодната оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“.