Отделение по клинична патология

Отделението по клинична патология (ОКП) е разположено в югозападната част на болницата. Ситуирано е върху един етаж, с подземен коридор за комуникация с основните структури на здравното заведение. Състои се от биопсичен и обдукционен сектори и отговаря на нуждите на клиники и отделения както за изследване на материали от болни, така и от починали пациенти. В отделението работят общо 11 човека: 1 началник ОКП, 1 старши лаборант, 3 лаборантки (свободни 2 места), 2 асистент-препаратори, 1 регистратор, 1 фотограф и 1 санитар. Свободно е място за патолог със специалност в работоспособна възраст. При нужда, отделението оказва консултативна и методична помощ на патологиите в окръга, при спазване на съответния ред.


Контакти

Контакти

Регистратура: 02/9759184, между 8.00 и 13.00 ч. за даване и връщане на материали за ІІ мнение и т.н.
Лаборатория: 02/9759183, между 8.00 и 14.00 ч. за приемане и изследване на материали, за гефрири и пр.
Началник отделение: 02/9759051 , между 8.00 и 14.00 ч.
Фотограф: 02,9759182, между 8.00 и 12.00 ч.

Екип на клиниката

Д-р Стефан Петров, Ph. D.

Д-р Стефан Петров, Ph. D. (Началник на отделние по клинична патология)

1993 – 1997 г.Ежедневна специализация в туморна патология при Проф. Р. Райчев, д.м.н., консултант при отделението по патология при предишни ОРБ “Д-р Рачо Ангелов” и ОРБ “Св. Анна” /настояща МБАЛ “Св. Анна” София АД - Университетска Тесни специализации в областта на гастропатологията – Helicobacter pylori
виж още...

Основни дейности

Годишната натовареност е между 13.000 и 15.000 бр. блокчета / препарати от биопсии и от 1000 до 2000 цитологии, гефрири между 150 и 300, обдукции между 100 и 150, некропсии между 500 – 1000. На лице са всички модерни апарати за базова хистология, а имунохистохимията се извършва в съответна лаборатория от подизпълнител.

История

ОКП е открито през м. юли, 1945 г. о д-р Йордан Цанев, който въвежда метода на, както и разглеждането на случаите на несъвпадения от контролна лекарска комисия и лекарски колегиум. За пръв път в София през 1950г., тук се въвежда гефрирното (експресно хистологично) изследване. Наследникът на д-р Цанев, д-р Аврам Исаков, организира откриването на фотолаборатория и документиране на интересни случаи, като прави и доста публикации. За кратко време в болницата е имало разкрит и кабинет по съдебна медицина, в който са работили д-р Гергин Захариев, д-р Петров и д-р Тончевски. Наследник на д-р Исаков е д-р Стоянова, която, подпомагана от двама ординатори – д-р Данева и д-р Каранова, е съчетавала работата на патолог и съдебен медик. Консултант в отделението е бил Проф. Райко Райчев, при който се е учил и настоящият началник ОКП – д-р Стефан Петров, доктор по медицина, по настоящем хоноруван преподавател и в НСА „Васил Левски” от 2006. Съдебните случаи са поверени на д-р Веселин Топалов, главен административен асистент в Катедра съдебна медицина и деонтология – болница „Александровска”, София. Старши лаборант по настоящем е Елена Караджова, магистър по „Управление на Здравни Грижи”.