Подаване на сигнали

И Н Ф О Р М А Ц И Я

относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

в УМБАЛ „Света Анна” – София АД

 

 

 

С О Ф И Я, 2023 година

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.Настоящата информация урежда условията и реда за вътрешно подаване на сигнали, и за последващи действия по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). 

2.Основната цел на информацията е осигуряване на защита на лицата в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство, или на актове на Европейския съюз, станала им известна при/или по повод изпълнение на трудовите, или служебните им задължения, или в друг работен контекст.

3.Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращо лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение: 

3.1.Сигнализиращото лице, е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

 • работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия, и/или занаятчийска дейност в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
 • доброволец или стажант в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
 • акционер или член на управителен орган на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
 • лице, което работи под надзора или ръководството на изпълнители, подизпълнители или доставчици в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
 • кандидат за работа в УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение
 • работник или служител на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

 

 

II.ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 

4.В УМБАЛ „Света Анна“ – София АД се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал (писмено или устно) до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. 

4.1.Сигналите се подават до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, както следва:

 • писмено на адрес: гр. София, п.к.1750, ж.к. „Младост 1“, ул. „Димитър Моллов“ №1, УМБАЛ „Света Анна“ – София АД, като за подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително и положите саморъчен подпис
 • чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“
 • чрез електронна поща: dpo@sveta-anna.eu, може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, като в този случай формуляра се подписва от подателя с  квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • устно, чрез телефон (02) 9759100, в рамките на установеното работно време на лечебното заведение. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.;
 • по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок по телефона или електронната поща, в рамките на установеното работно време на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД. 

4.2.За регистрирането на сигнали задължените субекти по чл.12 от ЗЗЛПСПОИН използват формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), който съдържа следните данни:

 • трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, (ако има такъв)
 • имената на лицето, срещу което се подава сигнала, и неговата месторабота, когато сигнала се подава срещу конкретни лица, и те са известни
 • конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението (ако такова е извършено), описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице
 • дата на подаване на сигнала
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

4.3.Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни, или да предоставят допълнителна информация.

4.4.В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

4.5.Ако сигналът не отговаря на изискванията на Закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

4.6.Имайте предвид, че:

 • не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години
 • не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и съдържанието на които, не дава основания да се приемат за правдоподобни
 • сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за цитирани факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване
 • Всяко обработване на лични данни, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680, а когато в предаването участват институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз – в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725, както и със Закона за защита на личните данни
 • Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.

Срок за съхранение на личните данни:

Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии:

 • времето за извършване на проверката по сигнала
 • времето, необходимо за по-нататъшни разследвания
 • времето за съхранение на сигнала съгласно чл.18, ал.2, т.9 от ЗЗЛПСПОИН.
 • предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето им и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала в съответствие с чл.9, т.1 от ЗЗЛПСПОИН.

        

Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Адрес: гр. София, п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2.

          Интернет страница: www.cpdp.bg.

Имейл адрес: whistleblowing@cpdp.bg

„Формуляр за регистриране на сигнал“ по ЗЗЛПСПОИН

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/ZZLPSPOIN/ZZLPSPOIN_Formuljar%20za%20Registrirane%20na%20Signal(1).docx